Proceeding: OR-AG-I.ZP.D.272.49.2020.AS Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego – System bazy Wiedzy

Deadlines:
Posted : 09-09-2020 12:52:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : 17-09-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
06_Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 29.96 2020-09-09 12:52:00 Proceeding
05_Wzór ogólnych warunków umowy.pdf pdf 160.2 2020-09-09 12:52:00 Proceeding
04_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 187.06 2020-09-09 12:52:00 Proceeding
03_Formularz oferty.docx docx 32.15 2020-09-09 12:52:00 Proceeding
02_Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 268.9 2020-09-09 12:52:00 Proceeding
01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 391.25 2020-09-09 12:52:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze oferty_49.pdf pdf 189.11 2020-09-18 12:20:00 Public message
informacja z otwarcia ofert_49.pdf pdf 142.07 2020-09-17 12:31:10 Public message
wyjaśnienia siwz.pdf pdf 225.4 2020-09-14 14:13:38 Public message
zmiana siwz.pdf pdf 251.92 2020-09-11 09:02:16 Public message
Formularz oferty_korekta.docx docx 32.39 2020-09-11 09:02:16 Public message
Korekta wzóru ogólnych warunków umowy.pdf pdf 190.5 2020-09-11 09:02:16 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 234.37 2020-09-11 09:00:35 Public message

Announcements

2020-09-18 12:20 Anna Siennicka Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-09-17 12:31 Anna Siennicka Informacja z otwarcia ofert z dnia 17 września 2020 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-14 14:13 Anna Siennicka Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14 września 2020 r.

wyjaśnienia siwz.pdf

2020-09-11 09:06 Anna Siennicka UWAGA: do pisma w sprawie zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony został skorygowany Formularz oferty
2020-09-11 09:02 Anna Siennicka Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

zmiana siwz.pdf

Formularz oferty_kor [...].docx

Korekta wzóru ogólny [...].pdf

2020-09-11 09:00 Anna Siennicka Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 166