Proceeding: PN/37/2020/D Dostawa pomp

Deadlines:
Published : 09-09-2020 11:31:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz załączniki będące integralną częścią ogłoszenia.

 

Uwaga:

 

W tym postępowaniu wymagane jest podpisanie plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przypominamy, że profil zaufany - ePUAP, nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nie należy podpisywać nim ofert składanych w postępowaniach.

 Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie”

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej.

 


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez obowiązku podawania przyczyny.


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie - pompy.pdf pdf 565.09 2020-09-09 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 495.69 2020-09-09 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx docx 88.57 2020-09-09 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 88.8 2020-09-09 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Formularz podstawowy.docx docx 101.45 2020-09-09 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf pdf 412.61 2020-09-09 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna.pdf pdf 501.09 2020-09-09 11:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 298.41 2020-09-28 14:41:22 Public message

Announcements

2020-09-28 14:41 Regina Pyrek Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2020-09-16 06:56 Regina Pyrek Zamawiający informuje, że jawne otwarcie ofert przedmiotowego postępowania nastąpi poprzez udostępnienie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie publicznej transmisji on-line z sesji otwarcia ofert. Celem włączenia transmisji z sesji otwarcia ofert należy kliknąć w link poniżej i postępować zgodnie z instrukcjami: https://mpectarnow.webex.com/mpectarnow/j.php?MTID=ma0416ddaca462afaac51df877085200b Transmisja zostanie udostępniona w terminie otwarcia ofert wyznaczonym w Ogłoszeniu, tj. 16.09.2020 roku o godzinie 10:15.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z zapisami Ogłoszenia. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one ujawniane przy jednoczesnym wykazaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie oraz informacji powszechnie dostępnych. (0)
Unlock the form

The number of page views: 382