Proceeding: 256/2020/PN/DZP Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Deadlines:
Posted : 07-09-2020 10:23:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : 17-09-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 94.24 2020-09-07 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 57.5 2020-09-07 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc doc 85.5 2020-09-07 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 57.5 2020-09-07 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 84 2020-09-07 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Formularz cenowy.xlsx xlsx 27.58 2020-09-07 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Formularz cenowy.doc doc 294 2020-09-07 10:23:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 191.11 2020-09-07 10:23:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 68.83 2020-09-24 08:01:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 95 2020-09-18 13:46:13 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 29.26 2020-09-14 15:23:51 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 50.59 2020-09-14 15:23:24 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 50.55 2020-09-14 15:22:50 Public message
Zmiana SIWZ.pdf pdf 59.95 2020-09-09 10:43:17 Public message
Zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc doc 85.5 2020-09-09 10:43:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 32.18 2020-09-09 10:39:16 Public message

Announcements

2020-09-24 08:01 Katarzyna Sądej Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-09-18 13:46 Katarzyna Sądej Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2020-09-14 15:23 Katarzyna Sądej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-09-14 15:23 Katarzyna Sądej Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-09-14 15:22 Katarzyna Sądej Zmiana SIWZ

Zmiana terminu skład [...].pdf

2020-09-09 10:43 Katarzyna Sądej Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ.pdf

Zmieniony Załącznik [...].doc

2020-09-09 10:39 Katarzyna Sądej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 241