Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZEOŚ.GOK.271.6.2020.MK Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola

Tomasz Witaszczyk
Urząd Miasta Zduńska Wola
Deadlines:
Published : 04-09-2020 09:42:00
Placing offers : 06-10-2020 10:00:00
Offers opening : 06-10-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS172-415389-pl.pdf pdf 227.04 2020-09-04 09:42:00 Proceeding
SIWZ Zagospodarowanie odpadów.doc doc 303.5 2020-09-04 09:42:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.docx docx 27.5 2020-09-04 09:42:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ JEDZ.zip zip 92.72 2020-09-04 09:42:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ_ Wzór umowy.doc doc 157 2020-09-04 09:42:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ Gr. kap.docx docx 20.69 2020-09-04 09:42:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia.doc doc 213 2020-09-04 09:42:00 Proceeding
notice.pdf pdf 84.89 2020-09-18 07:50:32 Public message
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ.pdf pdf 298.71 2020-09-18 07:50:32 Public message
Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 2 SIWZ.pdf pdf 279.26 2020-09-23 14:30:41 Public message
Informacja komisji z otwarcia ofert.pdf pdf 151.08 2020-10-06 12:43:43 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. 4, 5 i 6Pl.pdf pdf 243.97 2020-10-08 10:52:30 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. 1 i 2-sig.pdf pdf 436.19 2020-10-15 09:58:17 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejPl.pdf pdf 258.87 2020-10-27 12:42:06 Public message

Announcements

2020-10-27 12:42 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 3 i 7 dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola”.


Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-10-15 09:58 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola” w części 1 i 2

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-10-08 10:52 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola” w części 4, 5 i 6.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-10-06 12:43 Tomasz Witaszczyk Informacja z otwarcia ofert.

Informacja komisji z [...].pdf

2020-09-23 14:30 Tomasz Witaszczyk Wyjaśnienie nr 2 i Zmiana SIWZ nr 2

Wyjaśnienia nr 2 i z [...].pdf

2020-09-18 07:50 Tomasz Witaszczyk Wyjaśnienie i zmiana SIWZ

notice.pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1285