Proceeding: ZP-20/20 Dostawy testów do IVD do wykrywania Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia), HIV Ag/Ab, anty-HCV, anty- Treponema pallidum oraz kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą automatycznych systemów diagnostycznych z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

Deadlines:
Posted : 03-09-2020 20:07:00
Placing offers: 27-11-2020 08:00:00
Opening offers : 27-11-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2020/S 172-413759 z 03.09.2020r. ("notice-1").

Klauzulę informacyjną dotyczącą RODO proszę dołączyć do oferty z podpisem elektronicznym (może być to zeskanowany wypełniony dokument podpisany następnie elektronicznie. Zalecany format PDF).


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Klauzula-informacyjna-postepowania-o-udzielnie-zamowienia-publicznego - RODO.pdf pdf 419.51 2020-09-03 20:07:00 Proceeding
notice-1.pdf pdf 117.4 2020-09-03 20:07:00 Proceeding
SIWZ _ZP-20-20.pdf pdf 226.68 2020-09-03 20:07:00 Proceeding
U M O W A.pdf pdf 116.74 2020-09-03 20:07:00 Proceeding
zalacznik nr 6 do SIWZ.pdf pdf 192.06 2020-09-03 20:07:00 Proceeding
sprostowanie.pdf pdf 112.34 2020-09-22 13:17:05 Public message
ogl o zmianie.pdf pdf 70.61 2020-09-30 14:22:21 Public message
Odpowiedzi do zapytań z dnia 29092020.pdf pdf 313.29 2020-09-30 14:23:41 Public message
Odpowiedzi do zapytań z dnia 28092020.pdf pdf 306.39 2020-09-30 14:23:41 Public message
notice-4.pdf pdf 70.6 2020-10-08 15:34:35 Public message
Odpowiedzi do zapytań z dnia 08102020.pdf pdf 183.34 2020-10-08 15:34:35 Public message
notice-5.pdf pdf 70.59 2020-10-22 14:45:44 Public message
Odpowiedzi do zapytań z dnia 27102020.pdf pdf 180.16 2020-10-27 10:23:49 Public message
Odpowiedzi do zapytań z dnia 12112020.pdf pdf 184.69 2020-11-12 14:53:41 Public message
notice-6.pdf pdf 70.6 2020-11-12 14:53:41 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 144.51 2020-11-30 14:30:08 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP-20_20.pdf pdf 141.74 2020-12-23 12:39:43 Public message

Announcements

2020-12-23 12:39 Krzysztof Zając Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-11-30 14:30 Krzysztof Zając Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-12 14:53 Krzysztof Zając Odpowiedzi do zapytań.
Uwaga: zmiana daty składania ofert na 27.11.2020r godzina 8:00
Zmiana daty otwarcia ofert na 27.11.2020r godzina 11:00

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

notice-6.pdf

2020-11-12 13:37 Krzysztof Zając Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi niniejszego postępowania przetargowego (ZP-20/20) zostaną udzielone odpowiedzi a termin składnia i otwarcia ofert zostanie odpowiednio, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przesunięty.
2020-10-27 10:23 Krzysztof Zając Odpowiedzi do zapytań z dnia 27.10.2020r.

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2020-10-22 14:45 Krzysztof Zając Szanowni Państwo,
w związku z dynamicznie zmieniająca się sytuacją spowodowana rozwojem pandemii SARS-CoV-2 oraz możliwością zmiany w związku z tym opisu przedmiotu zamówienia, RCKiK w Krakowie przesuwa termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 13.11.2020r. odpowiednio na godzinę 8:00 oraz 11:00.

notice-5.pdf

2020-10-08 15:34 Krzysztof Zając Odpowiedzi do zapytań
Uwaga, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 23.10.2020r.

notice-4.pdf

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2020-09-30 14:23 Krzysztof Zając Odpowiedzi do zapytań

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2020-09-30 14:22 Krzysztof Zając Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

ogl o zmianie.pdf

2020-09-22 13:17 Krzysztof Zając Szanowni Państwo,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w odniesieniu do punktu 1.3.1. sekcji C "PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA" SIWZ w brzmieniu:

"1.3.1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora/automatycznego systemu do diagnostyki, którego masa - wraz z maksymalnym dopuszczalnym załadunkiem - przekroczy masę wskazaną wyżej w pkt. 1.3, pod warunkiem, że Wykonawca dołączy do oferty ekspertyzę konstrukcyjną, wykonaną przez podmiot wskazany przez Zamawiającego, potwierdzającą możliwość posadowienia wszystkich oferowanych przez Wykonawcę analizatorów/automatycznych systemów do diagnostyki w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego(pomieszczenie nr 3.6 położone na trzecim piętrze budynku stanowiącego siedzibę Zamawiającego) bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przeróbek wskazanych wyżej pomieszczeń bądź innych pomieszczeń lub elementów konstrukcyjnych znajdujących się budynku stanowiącym siedzibę Zamawiającego. Koszty sporządzenia ekspertyzy ponosi w całości Wykonawca.Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu w przedmiocie ekspertyzy jest:mgr inż. Tomasz Majka, tel. 12 261-88-80"

pojawił się błąd polegający na przywołaniu niepoprawnego numeru pomieszczenia. Poprawnym jest numer 3.10, a nie jak podano - 3.6.

sprostowanie.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1122