Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 578233-N-2020 Dostawa wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności – II przetarg

Marcin Niewiński
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 03-09-2020 14:39:00
Placing offers : 17-09-2020 12:30:00
Offers opening : 17-09-2020 12:40:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - dostawa wapna BWR - II przetarg.docx docx 107.82 2020-09-03 14:39:00 Proceeding
załaczniki do SIWZ.zip zip 503.38 2020-09-03 14:39:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 578233.pdf pdf 355.95 2020-09-03 14:39:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 540172289.pdf pdf 216.96 2020-09-10 11:02:10 Public message
2020.09.10 - powiadomienie o zmianach w SIWZ.pdf pdf 590.34 2020-09-10 11:02:10 Public message
2020.09.17 - informacja z otwarcia ofert ZP-5-2020.pdf pdf 302.82 2020-09-17 15:09:29 Public message
2020.11.03 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 648.07 2020-11-03 13:54:40 Public message

Announcements

2020-11-03 13:54 Marcin Niewiński W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

2020.11.03 - zawiado [...].pdf

2020-09-17 15:09 Marcin Niewiński W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

2020.09.17 - informa [...].pdf

2020-09-10 11:02 Marcin Niewiński W załączeniu powiadomienie o zmianach w SIWZ

Ogłoszenie nr 540172 [...].pdf

2020.09.10 - powiado [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 818