Proceeding: ZP.271.39.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę ulicy Słowackiego, ulicy Żeromskiego (fragment) i zbiornika retencyjnego przy ul. Żeromskiego w Chwaszczynie

Izabela Pleszyniak
Gmina Żukowo
Deadlines:
Published : 03-09-2020 14:15:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Koncepcja.zip zip 24005.57 2020-09-03 14:15:00 Proceeding
Lokalizacja, mapy, warunki.zip zip 11345.25 2020-09-03 14:15:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).zip zip 2211.78 2020-09-03 14:15:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna.zip zip 62.97 2020-09-03 14:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 427.68 2020-09-03 14:15:00 Proceeding
zestawienie ofert.pdf pdf 164.83 2020-09-16 13:16:25 Public message
Zalacznik nr 8 - oswiadczenie-grupa kapitalowa.doc doc 35 2020-09-16 13:16:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 213.12 2020-09-16 13:16:25 Public message
WYBÓR.doc.pdf pdf 203.77 2020-10-20 12:12:49 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 306.42 2020-11-30 14:43:43 Public message

Announcements

2020-11-30 14:43 Alicja Turzyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 30.11.2020 r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-10-20 12:12 Alicja Turzyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.10.2020 r.

WYBÓR.doc.pdf

2020-09-16 13:16 Izabela Pleszyniak W załączeniu Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert oraz druk oświadczenia.

zestawienie ofert.pd [...].pdf

Zalacznik nr 8 - osw [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 32