Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/45/20 Dzierżawa urządzeń do aterektomii i trombektomii oraz dostawę wyrobów do zabiegów radiologicznych

Deadlines:
Published : 02-09-2020 10:21:00
Placing offers : 06-10-2020 09:30:00
Offers opening : 06-10-2020 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_45_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 171.57 2020-09-02 10:21:00 Proceeding
2_JEDZ_ZP_220_45_20_.xml xml 146.38 2020-09-02 10:21:00 Proceeding
3_ZP_220_45_20 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 52.36 2020-09-02 10:21:00 Proceeding
4_ZP_220_45_20 Zał_nr 3_Wykaz dostaw.rtf rtf 70.43 2020-09-02 10:21:00 Proceeding
5_ZP_220_45_20_Zał nr 1 do umowy_ do Warunki przechowania.rtf rtf 64.33 2020-09-02 10:21:00 Proceeding
6_ZP_220_45_20_Zał nr 4 Formularz cen jednostkowych.xls xls 181.5 2020-09-02 10:21:00 Proceeding
7_ZP_220_45_20_SIWZ_RADIOLOGIA_PROTEZY_ŁATY.docx docx 314.53 2020-09-02 10:21:00 Proceeding
8_ZP_220_45_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 76.08 2020-09-02 10:21:00 Proceeding
ZP_220_45_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 276.89 2020-09-28 12:47:07 Public message
ZP_220_45_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 66 2020-10-06 13:28:05 Public message
ZP_220_45_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zad 3,14,15,16.docx docx 137.7 2020-10-07 21:10:04 Public message
ZP_220_45_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania_zad_1,2,4-13.docx docx 167.88 2020-11-17 09:57:26 Public message

Announcements

2020-11-17 09:57 Przemysław Frączek

ZP_220_45_20_Zawiado [...].docx

2020-10-07 21:10 Przemysław Frączek

ZP_220_45_20_Zawiado [...].docx

2020-10-06 13:28 Przemysław Frączek

ZP_220_45_20_ZESTAWI [...].doc

2020-09-28 12:47 Przemysław Frączek

ZP_220_45_20_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1356