Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/44/20 Dostawa płynów infuzyjnych i produktów leczniczych na potrzeby Klinik SPSK-2

Deadlines:
Published : 31-08-2020 12:33:00
Placing offers : 15-09-2020 09:00:00
Offers opening : 15-09-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.44.20 Załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych.xls xls 222 2020-08-31 12:33:00 Proceeding
ZP.220.44.20 Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 13.78 2020-08-31 12:33:00 Proceeding
ZP_220_44_20- Załącznik nr 5 oświadczenia z SIWZ.rtf rtf 126.03 2020-08-31 12:33:00 Proceeding
ZP_220_44_20 Zał. _udost zasobow.rtf rtf 56.46 2020-08-31 12:33:00 Proceeding
ZP_220_44_20- ZaŁ. nr 4 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf rtf 124.03 2020-08-31 12:33:00 Proceeding
ZP_220_44_20 Załącznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 56.6 2020-08-31 12:33:00 Proceeding
ZP_220_44_20_SIWZ leki 9 zadań.rtf rtf 6977.22 2020-08-31 12:33:00 Proceeding
ZP.220.44.20 JEDZ espd-request.xml xml 144.73 2020-08-31 12:33:00 Proceeding
ZP_220_44_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 359.43 2020-08-31 12:33:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE NR 1.docx docx 143.94 2020-09-04 20:00:37 Public message
Druk sprostowania wysłany do Dz. U ENOTICES_SSZP-2020-117086-NF14-PL.pdf pdf 70.98 2020-09-07 11:43:14 Public message
WYJAŚNIENIE NR 2 z dnia 07.09.2020 r.docx docx 139.23 2020-09-07 11:43:14 Public message
ZP_220_44_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 146.44 2020-09-10 10:14:00 Public message
ZP_220_44_20 Ogłoszenie zmianie ogłoszenia.docx docx 350.14 2020-09-11 10:24:07 Public message
ZP.220.44.20 Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 17.23 2020-09-15 13:00:56 Public message
ZP.220.44.20 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 43.23 2020-09-15 13:00:56 Public message
Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 30.09.2020 r.docx docx 167.58 2020-09-30 12:14:17 Public message

Announcements

2020-09-30 12:14 Wioletta Sybal Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 30.09.2020 r.

Rozstrzygnięcie pos [...].docx

2020-09-15 13:00 Wioletta Sybal Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.09.2020 r. o godz. 9.30 wraz z oświadczeniem nt.grupy kapitałowej.

ZP.220.44.20 Załączn [...].docx

ZP.220.44.20 Inform [...].docx

2020-09-11 10:24 Wioletta Sybal Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 11.09.2020 r.

ZP_220_44_20 Ogłosze [...].docx

2020-09-10 10:14 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazujemy Formularz oferty dla ułatwienia sporządzenia swojej oferty.

ZP_220_44_20 Zał. nr [...].rtf

2020-09-07 11:43 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazujemy Wyjaśnienie nr 2 wraz z Drukiem sprostowania przekazanym w dniu dzisiejszym do publikacji w Dzienniku UE

Druk sprostowania wy [...].pdf

WYJAŚNIENIE NR 2 z d [...].docx

2020-09-04 20:00 Wioletta Sybal Wyjaśnienie nr 1 z dnia 04.09.2020 r.

WYJAŚNIENIE NR 1.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 997