Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-262-28/2020 Budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki Nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 26-08-2020 15:19:00
Placing offers : 06-10-2020 10:00:00
Offers opening : 06-10-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
07. Formularz wyceny.doc doc 64.5 2020-08-26 15:40:49 Proceeding
08. JEDZ - espd-request.zip zip 85.92 2020-08-26 15:40:49 Proceeding
01. Ogłoszenie o zamówieniu - 2020-OJS165-399840-pl.pdf pdf 177.59 2020-08-26 15:40:49 Proceeding
02. SIWZ - MCD3 -21.08.2020.pdf pdf 865.18 2020-08-26 15:40:49 Proceeding
03. Zał. nr 1 - Wzór umowy MCD3.pdf pdf 777.43 2020-08-26 15:40:49 Proceeding
04a. KLAUZULA INFORMACYJNA - zał. nr 3 do wzoru umowy.pdf pdf 130.49 2020-08-26 15:40:49 Proceeding
04b. KLAUZULA INFORMACYJNA - zał. nr 4 do wzoru umowy.pdf pdf 130.31 2020-08-26 15:40:49 Proceeding
05. Zał. nr 2 - Regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 666.16 2020-08-26 15:40:49 Proceeding
06. Formularz ofertowy.doc doc 84.5 2020-08-26 15:40:49 Proceeding
09. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 45.5 2020-08-26 15:40:49 Proceeding
10. Wykaz robót budowlanych.docx docx 27.6 2020-08-26 15:47:16 Proceeding
11. Wykaz osób.docx docx 42.27 2020-08-26 15:47:21 Proceeding
12. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc doc 36 2020-08-26 15:47:25 Proceeding
16. OPZ - Remont budynku inwentarskiego.pdf pdf 1548.39 2020-08-26 15:47:29 Proceeding
17. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia.rar rar 146820.64 2020-08-26 15:47:40 Proceeding
13. Dokumentacja Projektowa cz. 1.rar rar 279470.9 2020-08-26 15:47:57 Proceeding
14. Dokumentacja Projektowa cz. 2.rar rar 281595.36 2020-08-26 15:48:35 Proceeding
15. Dokumentacja Projektowa cz. 3.rar rar 301287.71 2020-08-26 15:49:07 Proceeding
19. Uszczegółowienie dokumentacji projektowej - PDF.zip zip 126220.32 2020-09-07 12:12:04 Proceeding
18. Odpowiedzi na pytania nr 1 z dnia 07.09.2020r..pdf pdf 274.65 2020-09-07 12:19:23 Proceeding
20. Zestaw 2 -Odpowiedzi na wnioski, zmiana siwz z dnia 16.09.2020.pdf pdf 1171.56 2020-09-16 15:43:32 Proceeding
21. Rys. - DETAL SMO R1 detal siedziska przy murze oporowym.pdf pdf 278.39 2020-09-16 15:43:32 Proceeding
22. Formularz ofertowy po zmienie z dnia 16.09.2020 r..doc doc 83.5 2020-09-16 15:43:32 Proceeding
23. Zestaw 3 -Odpowiedzi na wnioski, zmiana siwz z dnia 16.09.2020.pdf pdf 4965.66 2020-09-16 15:43:37 Proceeding
24. Zestaw 4 -Odpowiedzi na wnioski, zmiana siwz z dnia 18.09.2020.pdf pdf 1673.22 2020-09-18 15:17:11 Proceeding
25. Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia.pdf pdf 72.97 2020-09-18 15:17:11 Proceeding
26. Ogłoszenie zmian ogłoszenia - 2020-OJS185-445760-pl.pdf pdf 68.06 2020-09-23 09:29:50 Proceeding
27. Zestaw 5-Odpowiedzi na wnioski z dnia 25.09.2020.pdf pdf 496.98 2020-09-25 15:37:30 Proceeding
24a. Sprostowanie zestawu pytań i odpowiedzi nr 4.pdf pdf 299.16 2020-10-05 12:45:23 Proceeding
28. Informacja z otwarcia ofert DZP-262-28.2020.pdf pdf 679.24 2020-10-06 10:51:41 Public message
29. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1309.86 2020-10-27 15:50:59 Public message
30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-OJS225-552339-pl.pdf pdf 114.66 2020-11-18 09:26:34 Public message

Announcements

2020-11-18 09:26 Zamówienia Publiczne 30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-OJS225-552339-pl

30. Ogłoszenie o udz [...].pdf

2020-10-27 15:50 Wioletta Orzechowska Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

29. Informacja o wyb [...].pdf

2020-10-06 10:51 Zamówienia Publiczne 28. Informacja z otwarcia ofert DZP-262-28.2020

28. Informacja z otw [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 5106