Proceeding: CRZP 185/002/D/20 Sukcesywna dostawa testów kuwetowych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Alina Kryczałło
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Posted : 25-08-2020 09:53:00
Placing offers: 25-09-2020 11:00:00
Opening offers : 25-09-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki w wersji edytowalnej.zip zip 2174.79 2020-08-25 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenia Wykonawcy.pdf pdf 394.04 2020-08-25 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej.pdf pdf 399.42 2020-08-25 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy.pdf pdf 1240.45 2020-08-25 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy.pdf pdf 355.27 2020-08-25 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 i 2A do SIWZ JEDZ espd-request.zip zip 88.3 2020-08-25 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty.pdf pdf 1231.76 2020-08-25 09:53:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1296.8 2020-08-25 09:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu TED nr 2020_S 164_398209.pdf pdf 3324.71 2020-08-25 09:53:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 372.86 2020-10-12 09:13:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 383.91 2020-09-25 14:40:05 Public message
Załącznik nr 6 do SIWZ- Grupa kapitałowa do edycji.zip zip 57.83 2020-09-25 14:40:05 Public message
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf pdf 455.17 2020-09-25 14:40:05 Public message
Zmiana treści SIWZ (1) z dnia 1.09.2020.pdf pdf 382.16 2020-09-01 08:24:01 Public message

Announcements

2020-10-12 09:13 Alina Kryczałło Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-09-25 14:40 Alina Kryczałło Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik nr 6 do S [...].zip

Załącznik nr 6 do SI [...].pdf

2020-09-01 08:24 Alina Kryczałło Zmiana treści SIWZ (1) z dnia 1.09.2020r.

Zmiana treści SIWZ ( [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 475