Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/PN/2020 Dostawa sprzętu oraz kompatybilnego instrumentarium dla potrzeb chirurgii ortopedycznej SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 20-08-2020 16:12:00
Placing offers : 31-08-2020 10:00:00
Offers opening : 31-08-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pdf 135.08 2020-08-20 16:12:00 Proceeding
10_PN_2020 - Zał 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2643.67 2020-08-20 16:12:00 Proceeding
10_PN_2020 - Zał 6 - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 3250.9 2020-08-20 16:12:00 Proceeding
SIWZ 10_PN_2020 - Ortopedia [sprzet i instrumentarium].pdf pdf 8302.99 2020-08-20 16:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1do SIWZ [10_PN_2020] Formularz-oferty.docx docx 32.05 2020-08-20 16:12:00 Criterion
załącznik nr 2 asortymentowo-cenowy do postępowania 10_PN_2020.xlsx xlsx 26.88 2020-08-20 16:12:00 Criterion
Załącznik nr 3 do SIWZ [10_PN_2020] - Oświadczenie.docx docx 18.98 2020-08-20 16:12:00 Criterion
Załącznik nr 4 do SIWZ [10_PN_2020]- oświadczenie.docx docx 16.04 2020-08-20 16:12:00 Criterion
Załącznik nr 5 do SIWZ [10_PN_2020] - Grupa kapitałowa.docx docx 16.65 2020-08-20 16:12:00 Criterion
10_PN_2020 Informacja z otwarcia [31-08-2020].pdf pdf 494.71 2020-08-31 12:11:04 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej [28-09-2020].pdf pdf 590.28 2020-09-28 16:29:28 Public message

Announcements

2020-09-28 16:29 Stanisław Żak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT
Dyrekcja SP ZOZ MSWIA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na Dostawę sprzętu oraz kompatybilnego instrumentarium dla potrzeb chirurgii ortopedycznej SP ZOZ MSWiA w Kielcach.
W postępowaniu wybrane zostały najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców na poszczególne części zgodnie z zestawieniem w załączeniu.
Zamawiające zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) wyznacza termin podpisania umów na dzień 02-10-2020 r.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2020-08-31 12:11 Stanisław Żak Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa sprzętu oraz kompatybilnego instrumentarium dla potrzeb chirurgii ortopedycznej SP ZOZ MSWiA w Kielcach, wpłynęły następujące oferty: - zestawienie w załączeniu.

10_PN_2020 Informacj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1do SIW [...].docx

załącznik nr 2 asort [...].xlsx

Załącznik nr 3 do SI [...].docx

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

Załącznik nr 5 do SI [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 573