Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 69/2020 Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych

Deadlines:
Published : 19-08-2020 09:37:00
Placing offers : 07-09-2020 11:45:00
Offers opening : 07-09-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 do siwz.doc doc 117.5 2020-08-19 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do siwz.docx docx 30.41 2020-08-19 09:37:00 Proceeding
Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen xls.xls xls 180 2020-08-19 09:37:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 283.5 2020-08-19 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do siwz.doc doc 93 2020-08-19 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do siwz.doc doc 98 2020-08-19 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do siwz.doc doc 51.5 2020-08-19 09:37:00 Proceeding
poprawiony Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen xls.xls xls 180 2020-09-02 13:40:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 36 2020-09-09 11:35:52 Public message
inf. z wyboru .doc doc 34.5 2020-09-16 14:49:19 Public message

Announcements

2020-09-16 14:49 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf. z wyboru .doc

2020-09-09 11:35 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2020-09-02 13:40 Agnieszka Skotnicka Zamawiający zamieszcza poprawiony Formualrz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen.

poprawiony Formularz [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 613