Proceeding: ZDP.WZ.261.2.24/20 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO W SEZONACH ZIMOWYCH 2020/2021 i 2021/2022

Deadlines:
Posted : 18-08-2020 10:49:00
Placing offers: 18-09-2020 10:00:00
Opening offers : 18-09-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS159-388329-pl.pdf pdf 249.87 2020-08-18 10:49:00 Proceeding
SIWZ zima.pdf pdf 349.56 2020-08-18 10:49:00 Proceeding
ZAŁ. 1,2,3,4,5,13.zip zip 1435.03 2020-08-18 10:49:00 Proceeding
ZAŁ. 6-7 -Dok. na wezwanie wykaz usług i narzędzi.zip zip 237.65 2020-08-18 10:49:00 Proceeding
ZAŁ. 8 projekt umowy.zip zip 252.35 2020-08-18 10:49:00 Proceeding
ZAŁ. 9 mapki dla zadań ZUD.zip zip 1780.32 2020-08-18 10:49:00 Proceeding
ZAŁ. 10 standardy ZUD.pdf pdf 59.18 2020-08-18 10:49:00 Proceeding
ZAŁ. 11 specyfikacje.pdf pdf 226.26 2020-08-18 10:49:00 Proceeding
ZAŁ. 12 Wykaz dróg.zip zip 267.53 2020-08-18 10:49:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert na podst. 86 ust. 5 Pzp.pdf pdf 837.06 2020-09-18 13:11:46 Public message
wybór ofert BIP.pdf pdf 118.48 2020-10-22 14:18:03 Public message

Announcements

2020-10-22 14:18 Sylwia Godlewska Zamawiający na podstawie art 92 ust. 2 Pzp w załączeniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

wybór ofert BIP.pdf

2020-09-18 13:11 Sylwia Godlewska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1436