Proceeding: ZP.271.21.2020 Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Joanna Lewandowska
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Posted : 14-08-2020 13:49:00
Placing offers: 25-09-2020 09:00:00
Opening offers : 25-09-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 233 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.pdf pdf 519.29 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.doc doc 42 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 638.72 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Pełnomocnictwo.pdf pdf 431.54 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 433.51 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 42.5 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 a do SIWZ - Wykaz PPE - Lokale i obiekty.xls xls 222.5 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 a do SIWZ - Wykaz PPE - Lokale i obiekty.pdf pdf 947.19 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 4154.53 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2874.08 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.pdf pdf 586.47 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc doc 67 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 544.83 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 85.5 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 b do SIWZ - Wykaz PPE - Oświetlenie drogowe.xls xls 108 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 b do SIWZ - Wykaz PPE - Oświetlenie drogowe.pdf pdf 451.41 2020-08-14 13:49:00 Proceeding
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - 14.09.2020 r..pdf pdf 6611.64 2020-09-14 12:20:25 Public message
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - ZMIANA.doc doc 85 2020-09-14 12:19:44 Public message
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - ZMIANA.pdf pdf 545.38 2020-09-14 12:18:58 Public message
Załącznik Nr 1 a do SIWZ - Wykaz PPE - Lokale i obiekty - ZMIANA.xls xls 224 2020-09-14 12:18:16 Public message
ZP.271.21.5.2020 - Zmiana treści SIWZ - 09.09.2020 r..pdf pdf 2438.79 2020-09-14 12:17:25 Public message
ZP.271.21.6.2020 -Zawiadomienie o zmianie SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu - 09.09.2020 r..pdf pdf 816.71 2020-09-09 14:04:52 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ - 31.08.2020 r..pdf pdf 2533.34 2020-08-31 10:43:51 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ - 27.08.2020 r..pdf pdf 3825.22 2020-08-27 10:51:36 Public message

Announcements

2020-09-14 12:20 Joanna Lewandowska Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - 14.09.2020 r.

Sprostowanie - Ogłos [...].pdf

2020-09-14 12:19 Joanna Lewandowska Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - ZMIANA

Załącznik Nr 2 do SI [...].doc

2020-09-14 12:18 Joanna Lewandowska Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - ZMIANA

Załącznik Nr 2 do SI [...].pdf

2020-09-14 12:18 Joanna Lewandowska Załącznik Nr 1 a do SIWZ - Wykaz PPE - Lokale i obiekty - ZMIANA

Załącznik Nr 1 a do [...].xls

2020-09-14 12:17 Joanna Lewandowska ZP.271.21.5.2020 - Zmiana treści SIWZ - 09.09.2020 r.

ZP.271.21.5.2020 - Z [...].pdf

2020-09-09 14:04 Joanna Lewandowska ZP.271.21.6.2020 - Zawiadomienie o zmianie SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu - 09.09.2020 r.

ZP.271.21.6.2020 -Za [...].pdf

2020-08-31 10:43 Joanna Lewandowska Wyjaśnienie treści SIWZ - 31.08.2020 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2020-08-27 10:51 Joanna Lewandowska Wyjaśnienie treści SIWZ - 27.08.2020 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 500