Proceeding: ZP.272.8.2020 Digitalizacja,weryfikacja,poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz GESUT i BDOT500, projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego"

Zamówienia Publiczne
Powiat Gorlicki
Deadlines:
Posted : 14-08-2020 09:32:00
Placing offers: 17-09-2020 09:30:00
Opening offers : 17-09-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 8 do siwz - wykaz kadry.doc doc 99.5 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
zał. nr 7 do siwz - wykaz usług.doc doc 105 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
zał. nr 6 do siwz - zobowiązanie podmiot trzeci.doc doc 127.5 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
zał. nr 5 do siwz - ośwadczenie grupa kapitałowa.doc doc 102 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
zał. nr 4A do siwz - oświadczenie wykonawcy.doc doc 107 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
zał. nr 4 do siwz - JEDZ.doc doc 218.5 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
zał. nr 3 do siwz - formularz ofertowy.doc doc 142.5 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
zał. nr 2 do siwz - Istotne postanowienia umowy.doc doc 926.5 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
Zał. 1 a-projekt modernizacji EGiB j.e. Gorlice.pdf pdf 6917.3 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
zał. nr 1 do SIWZ - Warunki Techniczne WT.pdf pdf 1024.52 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 9442.78 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 174.86 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
zał. do umowy - Klauzula informacyjna.doc doc 27.5 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
zał. do umowy - Deklaracja podmiotu przetwarzającego.doc doc 441 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
zał do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy.xls xls 782.5 2020-08-14 09:32:00 Proceeding
ZESTAWIENIE OFERT - eusługi modern.EGiB 2020 5cz..pdf pdf 1178.66 2020-09-17 14:05:45 Public message
wyjaśnienie do SIWZ - 2020 E-Usługi 5cz..pdf pdf 240.46 2020-09-01 11:05:00 Public message

Announcements

2020-09-17 14:05 Zamówienia Publiczne Dzień dobry
Referat zamówień publicznych - Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice przekazuje w załączeniu "Zbiorcze zestawienie ofert", jednocześnie przypominam Państwu o obowiązku wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym warunków określonych w SIWZ, dział 10, ust.2 tj. o złożeniu w terminie 3 dni - Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

z poważaniem
Jarosław Górski

ZESTAWIENIE OFERT - [...].pdf

2020-09-01 11:04 Zamówienia Publiczne Referat zamówień publicznych - Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice przekazuje w załączeniu "Wyjaśnienie treści SIWZ"
z poważaniem
Jarosław Górski

wyjaśnienie do SIWZ [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 919