Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-52/20 Dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego - AE/ZP-27-52/20

Deadlines:
Published : 07-08-2020 13:32:00
Placing offers : 20-08-2020 10:00:00
Offers opening : 20-08-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 73.5 2020-08-07 13:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 601.9 2020-08-07 13:32:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 653.28 2020-08-07 13:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 52 2020-08-07 13:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 31.5 2020-08-07 13:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 41 2020-08-07 13:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 58.5 2020-08-07 13:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 63 2020-08-07 13:32:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 372.93 2020-08-17 10:43:27 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 1.PDF PDF 833.51 2020-08-12 12:11:17 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.PDF PDF 564.35 2020-08-17 10:47:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 382.3 2020-08-20 15:13:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PLATFORMA.PDF PDF 914.28 2020-09-10 13:16:43 Public message
Informacja o unieważnieniu w zakresie Pakietu Nr 2 PLATFORMA.PDF PDF 331.54 2020-10-05 13:53:08 Public message

Announcements

2020-10-05 13:53 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 2

Informacja o unieważ [...].PDF

2020-09-10 13:16 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-08-20 15:13 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-08-17 10:47 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.08.2020 r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-08-17 10:43 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2020-08-12 12:11 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1727