Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OTBS/WI/ZP/1/2020 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 -inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce, ul. Komunalna 8

Zamówienia OTBS
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 05-08-2020 11:32:00
Placing offers : 07-09-2020 10:00:00
Offers opening : 07-09-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. 2020-OJS150-368205-pl.pdf pdf 149.38 2020-08-05 11:32:00 Proceeding
4. Załączniki do SIWZ 191212 wersja edytowalna.doc doc 329.5 2020-08-05 11:32:00 Proceeding
2. SIWZ 19 12 12 Ostrołęckie TBS.pdf pdf 20043.71 2020-08-05 11:32:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 183 2020-08-05 11:32:00 Proceeding
5. Wyjasnienia do SIWZ 20.08.2020.pdf pdf 511.8 2020-08-20 09:51:40 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 07.09.2020.pdf pdf 323.63 2020-09-07 13:45:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 244.65 2020-09-16 11:38:16 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 242.88 2020-10-09 10:47:35 Public message

Announcements

2020-10-09 10:47 Marianna Grzyb Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-09-16 11:38 Marianna Grzyb Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-07 13:45 Marianna Grzyb Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1079