Proceeding: UKW/DZP-281-D-83/2020 Dostawa aparatury

Deadlines:
Posted : 03-08-2020 09:47:00
Placing offers: 09-09-2020 10:00:00
Opening offers : 09-09-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Dostawa aparatury

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie - art. 11 ust. 8 ustawy P z p. 

Nr sprawy: UKW/DZP-281-D-83/2020

Zamówienie finansowane jest z w ramach projektu „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowe 1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 29.07.2020 r.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.


Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS148-362658-pl.pdf pdf 173.14 2020-08-03 09:47:00 Proceeding
PUBLIKACJA _SIWZ_83_2020.pdf pdf 1060.68 2020-08-03 09:47:00 Proceeding
PUBLIKACJA - Załącznik_Wzór umowy_83_2020.pdf pdf 410.34 2020-08-03 09:47:00 Proceeding
PUBLIKACJA_Załącznik_Gwarancja_83_2020.pdf pdf 435.64 2020-08-03 09:47:00 Proceeding
PUBLIKACJA_Załączniki do SIWZ nr 1A_1D.doc doc 303 2020-08-03 09:47:00 Proceeding
PUBLIKACJA_Załączniki do SIWZ nr 2A_2D.doc doc 336.5 2020-08-03 09:47:00 Proceeding
PUBLIKACJA_Załączniki do SIWZ nr 2A_2D.pdf pdf 604.72 2020-08-03 09:47:00 Proceeding
espd-request.zip zip 86.81 2020-08-03 09:47:00 Proceeding
Informacja z otwarcia_832020.pdf pdf 245.14 2020-09-09 15:18:10 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu of_i_unieważnieniu.pdf pdf 409.18 2020-09-17 11:16:08 Public message

Announcements

2020-09-17 11:16 Anna Kościelna Zawiadomienie o odrzuceniu of. i unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o odrz [...].pdf

2020-09-09 15:18 Anna Kościelna Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 556