Proceeding: PSiUO.261.5.2020 Odgazowanie III kwatery składowiska na terenie składowiska odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej

Deadlines:
Posted : 31-07-2020 18:11:00
Placing offers: 18-08-2020 10:00:00
Opening offers : 18-08-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Klauzula Informacyjna.pdf pdf 731.02 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Oświadczenie tajemnica przedsiebiorstwa.doc doc 30.5 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 8365.93 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz sprzętu - potencjał techniczny.doc doc 33.5 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór zobowiazania podmiotu trzeciego.doc doc 37 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osob.doc doc 31 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.doc doc 34.5 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór Umowy.pdf pdf 6726.05 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 35.5 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy.doc doc 44 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór oferty.doc doc 59 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 11278.53 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 5520.33 2020-07-31 18:11:00 Proceeding
zawidomienie11092020.pdf pdf 634.42 2020-09-11 14:21:34 Public message
zawiadomienie o uniewaznieniu czynności oceny ofert oraz czynności wyboru oferty.pdf pdf 270.24 2020-08-28 10:49:45 Public message
Zawiad o wyb oferty.pdf pdf 597.85 2020-08-25 15:44:08 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 250.74 2020-08-18 18:13:24 Public message
Odpowiedz na zapytanie.pdf pdf 398.3 2020-08-05 15:56:54 Public message
Zawiadomienie o zmianie tresci.pdf pdf 345.75 2020-08-03 15:15:47 Public message

Announcements

2020-09-11 14:21 Patryk Czech Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11 września 2020r.

zawidomienie11092020 [...].pdf

2020-08-28 10:49 Patryk Czech Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert oraz czynności wyboru oferty.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-08-25 15:44 Patryk Czech Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiad o wyb oferty. [...].pdf

2020-08-18 18:13 Patryk Czech W załączeniu zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2020-08-05 15:56 Patryk Czech Odpowiedź na pytania uczestników przetargu.

Odpowiedz na zapytan [...].pdf

2020-08-03 15:15 Patryk Czech Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ. Treść w załączeniu.

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 343