Proceeding: KML-704 Dostawa płyt nastudziennych

Deadlines:
Posted : 30-07-2020 12:35:00
Placing offers: 03-08-2020 08:00:00
Opening offers : 03-08-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach w postępowaniu prowadzonym w trybie "zakup" na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych i klasycznych w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach których wartość jest niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Pzp, zaprasza do złożenia oferty gdzie przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt nastudziennych w ilości i zgodnie z wymaganiami jak poniżej:

1. Płyta nastudzienna betonowa fi 1440x600 z otworem - 5 szt.

2. Płyta nastudzienna betonowa fi 1200x600 z otworem  - 3 szt.

Parametry jakie winny spełniać płyty jw. w pkt. 1 i pkt. 2.

a) beton klasy C35/45

b) stopień mrozoodporności F150

c) stopień wodoszczelności W8

d) nasiąkliwość < = 5%


Podana cena za oferowany ww. płyt winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy do Zamawiającego - Magazyn centralny Spółki "Wodociągi Kieleckie" Sp.z o.o. w Kielcach.

Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.

Termin dostawy, nie dłuższy niż 14 dni  od daty przesłania zamówienia poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS

Płatność będzie dokonana na rzecz Wykonawcy po dostawie przedmiotu zamówienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, wciągu 14 dni od przekazania przez Wykonawcę do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych przez Zamawiającego powyżej.

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.

Zamawiający złoży zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza – jedynym kryterium wyboru jest cena – waga kryterium 100%.


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), Zamawiający Spółka „Wodociągi Kieleckie” informuje, iż warunki ochrony danych osobowych zawiera załączona do postępowania „Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych”.

Regulamin udzielenia zamówień obowiązujący w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. dostępny jest na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl w zakładce „przetargi”.

Wszelkie zapytania należy składać wyłącznie poprzez platformę Open Nexus.

W sprawach merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu formularza „Wyślij wiadomość”.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak również może unieważnić postępowanie z innej przyczyny niż określone w § 4 ust. 10 pkt. 1-4 w/w Regulaminu.

 

Załączniki do postępowania:

1.   Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

 Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

W przypadku pytań:


- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 41 365 31 00 w. 224 w godz. 7:00 do 14:00
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.docx docx 17.45 2020-07-30 12:35:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Płyta na nastudzienna betonowa fi 1440x600 z otworem Zgodnie z opisem wymagań 5 pc. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Krakowska 64
25-701, Kielce
(0)
2 Płyta nastudzienna betonowa fi 1200x600 z otworem Zgodnie z opisem wymagań 3 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 80