Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/40/20 Dostawa foteli do dializ

Deadlines:
Published : 29-07-2020 14:52:00
Placing offers : 10-08-2020 10:00:00
Offers opening : 10-08-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ ZP_220_40_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 295.43 2020-07-29 14:52:00 Proceeding
2 - ZP_220_40_20 SIWZ.rtf rtf 9821.24 2020-07-29 14:52:00 Proceeding
3 - ZP_220_40_20 zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 118.82 2020-07-29 14:52:00 Proceeding
4 - ZP_220_40_20 zał. nr 1 do FO - Ośw. o braku podst. do wykl..rtf rtf 91.42 2020-07-29 14:52:00 Proceeding
5 - ZP_220_40_20 zał. nr 2 do FO - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 27.46 2020-07-29 14:52:00 Proceeding
6 - ZP_220_40_20 zał. nr 2 do SIWZ - gr. kapit..rtf rtf 56 2020-07-29 14:52:00 Proceeding
7 - ZP_220_40_20 zał. nr 1 do umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy.docx docx 67.12 2020-07-29 14:52:00 Proceeding
ZP_220_40_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 141.68 2020-08-05 11:50:20 Public message
1_ ZP_220_40_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.docx docx 287.91 2020-08-05 11:50:20 Public message
ZP_220_40_20_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.doc doc 35.5 2020-08-11 11:57:55 Public message
ZP_220_40_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 135.3 2020-08-11 12:04:24 Public message

Announcements

2020-08-11 12:04 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.
Z poważaniem
Przemysław Frączek

ZP_220_40_20_Zawiado [...].docx

2020-08-11 11:57 Przemysław Frączek

ZP_220_40_20_ZBIORCZ [...].doc

2020-08-05 11:50 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję wyjaśnienia nr 1 wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 1 (zmiana terminów)
z poważaniem
Przemysław Frączek

ZP_220_40_20_wyjaśni [...].docx

1_ ZP_220_40_20 Ogło [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 664