Proceeding: Doposażenie miejsca odpoczynku i rekreacji w sołectwie Wojanowo - dostawa wraz z montażem huśtawki

Milena Pomirska
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 28-07-2020 08:07:00
Placing offers: 03-08-2020 08:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

      GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI                            

_____________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na
doposażenie miejsca odpoczynku i rekreacji w sołectwie Wojanowo – dostawa wraz z montażem huśtawki

 

I.    Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

II.   Przedmiot  zamówienia:

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem podwójnej huśtawki kombinowanej tj. z dwoma różnymi siedziskami: jednym typu „bocianie gniazdo”, drugim prostym siedziskiem bez oparcia.

2.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

III. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy              

IV. Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%.

V.  Sposób przygotowania oferty:

1.     Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl

2.     Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

3.     Do oferty należy przedłożyć formularz oferty – załącznik nr 1.

VI. Badanie ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Oferta zostanie odrzucona jeśli:

  • jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
  • Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VII.   Miejsce i termin złożenia oferty:

1.            Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl

2.            Termin składania ofert – 03.08.2020r. do godz. 8:00

VIII. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi elektronicznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27).

IX. Osoba uprawniona do kontaktów:

Milena Pomirska   tel. 58 692-94-41

e-mail: mpomirska@pruszczgdanski.pl

Paweł Czajkowski tel. 58 692-94 -64

e-mail: pczajkowski@pruszczgdanski.pl

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy.pdf pdf 30.4 2020-07-28 08:07:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 110.68 2020-07-28 08:07:00 Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 257 2020-07-28 08:07:00 Proceeding
zaproszenie.pdf pdf 107.72 2020-07-28 08:07:00 Proceeding
raport wyboru ofert.pdf pdf 114.09 2020-08-05 14:22:02 Public message

Announcements

2020-08-05 14:22 Milena Pomirska W załączeniu raport wyboru ofert.

raport wyboru ofert. [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Doposażenie miejsca odpoczynku i rekreacji w sołectwie Wojanowo - dostawa wraz z montażem huśtawki Huśtawka podwójna kombinowana tj. standardowe siedzisko oraz bocianie gniazdo. 1 set Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Zakątek 1
83-000, Juszkowo
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od podpisania umowy. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. (0)
Unlock the form

The number of page views: 267