Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-63/20.DZ Dostawa sprężarek

Agnieszka Ciemachowska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 27-07-2020 17:41:00
Placing offers : 27-07-2020 18:11:30
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

62 – 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, Tel, fax - 067 262 14 62

reprezentowany przez Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Zakładu

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA :

,,Dostawę sprężarek”

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro, Zamawiający, prowadzi postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w formie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2015 p.o. Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprężarek:

1) Sprężarka WAN-Ka 3 kW producent Spółdzielcza Wytwórnia Aparatów Natryskowych WAN – 2 sztuki, wraz z filtrami:

a) Filtr WAF 076 M wstępny (0,1 microna) – 4 sztuki,

b) Filtr WAF 076 S wstępny (0,01 microna) – 4 sztuki,

c) Filtr WAF 076 A węglowy – 4 sztuki,

d) Wkład do filtra 7050 M – 4 sztuki,

e) Wkład do filtra 7050 S – 4 sztuki.

2) sprężarka WAN – NK30 5,5 kW producent Spółdzielcza Wytwórnia Aparatów Natryskowych WAN, układ sterowania z falownikiem wyposażona dodatkowo w grzałkę - 1 sztuka wraz z filtrami:

a) Filtr WAF 076 M wstępny (0,1 microna) – 2 sztuki,

b) Filtr WAF 076 S wstępny (0,01 microna) – 2 sztuki,

c) Filtr WAF 076 A węglowy – 2 sztuki,

d) Wkład do filtra 7050 M – 2 sztuki,

e) Wkład do filtra 7050 S – 2 sztuki.

2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki: 1) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 2) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30.09.2020 r.


5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

Wynagrodzenie wynikać będzie ze złożonej oferty. Cenę należy podać złotych (PLN). Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym kosztów dostawy towaru), a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego. Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w formularzu oferty (załącznik nr 1). Cena za dostawę przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji zlecenia. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

6. WARUNKI ROZLICZENIA:

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy otrzymania przedmiotu zamówienia podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego (załącznik Nr 2). Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

7. FORMA SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty (załącznik nr 1) za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://gzgkimwagrowiec.pl/ lub https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings,

8. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3 sierpnia 2020 r. do godz. 14.30.

9. PRZY WYBORZE OFERT ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ:

a. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena

b. Waga kryterium: 100%.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE

Kontaktowanie się z Zamawiającym: a. w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel. 67 262 14 62 (osoby do kontaktu: Gabriel Makowiecki – inspektor ds. mieszkaniowych, Agnieszka Ciemachowska - dyrektor), b. w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

11. ZLECENIE DOSTAWY:

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci dostawę przedmiotu zamówienia.

12. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

13.1. Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu zamówienia lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy dostawie przedmiotu zamówienia..

13.2. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są, szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane zawinionym niewykonaniem albo nienależytym w tym nieterminowym, wykonaniem zobowiązań przez Wykonawcę lub jego współpracowników, pracowników i podwykonawców chyba że nastąpiły z winy Zamawiającego.

14. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dyrektor

/Agnieszka Ciemachowska /


Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

2) Załącznik nr 2 – protokół zdawczo - odbiorczy.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie do składania ofert dostawa sprężarek WAN.pdf pdf 291.58 2020-07-27 17:41:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do zaproszenia - druk oferty..doc doc 54 2020-07-27 17:41:00 Proceeding
zalącznik nr 2 PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy .doc doc 47.5 2020-07-27 17:41:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do zaproszenia - druk oferty..doc doc 54 2020-07-27 17:41:00 Criterion

Announcements

2020-07-27 18:11 Agnieszka Ciemachowska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie anulowane z uwagi na podwójną publikację.
2020-07-27 17:55 Agnieszka Ciemachowska Postępowanie unieważnione, z uwagi na omyłkowe zdublowanie ogłoszenia o takiej samej treści.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 dostawa sprężarek Proszę dołączyć wypełniony i podpisany druk oferty. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załacznik nr 1 do za [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30.09.2020. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 300