Proceeding: ZP/64/2020 Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach realizowanego projektu:„ Wczesne leczenie rituximabem dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym ang. ERICONS – Early RITUXIMAB in Childhood Onset Nephrotic Syndrome, 2019/ABM/01/00024 ERICONS

Deadlines:
Published : 27-07-2020 11:54:00
Placing offers : 02-09-2020 09:00:00
Offers opening : 02-09-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.7 2020-07-27 11:54:00 Proceeding
SIWZ 64 ok.doc doc 469.5 2020-07-27 11:54:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 185 2020-07-27 11:54:00 Proceeding
Załacznik 1 - formularz oferty.doc doc 282 2020-07-27 11:54:00 Proceeding
Załącznik 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 259.46 2020-07-27 11:54:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.docx docx 290.3 2020-07-27 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz usług.rtf rtf 4768.93 2020-07-27 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.rtf rtf 4777.79 2020-07-27 11:54:00 Proceeding
Zmodyfikowany Załącznik 4 - projekt umowy.docx docx 290.8 2020-08-17 13:04:01 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 259.95 2020-08-17 13:04:01 Public message
Odpowiedzi na pytania 17.08.2020.doc doc 280.5 2020-08-17 13:04:01 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 4 - projekt umowy 64.docx docx 290.83 2020-08-31 08:55:09 Public message
Doprecyzowanie zapisu umowy 31.08.2020 64.doc doc 271 2020-08-31 08:55:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie 31.08.2020.pdf pdf 68.11 2020-08-31 09:35:48 Public message
Odpowiedzi na pytania 26.08.2020.pdf pdf 215.47 2020-08-26 14:29:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 245.42 2020-09-02 12:50:34 Public message
Unieważnienie postępowania.doc doc 290.5 2020-09-08 13:22:42 Public message

Announcements

2020-09-08 13:22 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].doc

2020-09-02 12:50 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert 02.09.2020 r.

Informacja z otwarci [...].docx

2020-08-31 09:35 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie 31.08.2020

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-31 08:55 Dagmara Żukowska Doprecyzowanie zapisów umowy

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Doprecyzowanie zapis [...].doc

2020-08-26 14:29 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania 26.08.2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-08-17 13:04 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania+modyfikacja

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 849