Proceeding: WT-I.370.9.2020 Dostawa i montaż urządzeń węzła łączności radiowej Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP w Katowicach zlokalizowanego w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie

Aleksandra Albera
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach Department: Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach
Deadlines:
Posted : 24-07-2020 21:38:00
Placing offers: 04-08-2020 09:00:00
Opening offers : 04-08-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ WT-I.2370.9.2020-ZSŁR SKKM Częstochowa.docx docx 368.75 2020-07-24 21:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 385.26 2020-07-24 21:38:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 445.16 2020-08-10 14:07:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 169.82 2020-08-04 10:18:14 Public message
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ.pdf pdf 691.44 2020-07-31 13:31:57 Public message

Announcements

2020-08-10 14:06 Aleksandra Albera Szanowni Państwo

Zamawiający załącza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z poważaniem
Aleksandra Albera
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Wydział Kwatermistrzowski
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-08-04 10:18 Aleksandra Albera Szanowni Państwo

Zamawiający w załączeniu przesyła Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-31 13:31 Aleksandra Albera Szanowni Państwo

Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ.

Z poważaniem
Aleksandra Albera
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Wydział Kwatermistrzowski
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 406