Proceeding: S.270.1.4.2020 Naprawy, przeglądy i dostawa części zamiennych do maszyn leśnych typu harwester i forwarder (III tura)

Krzysztof Tyburski
Nadleśnictwo Skrwilno
Deadlines:
Posted : 23-07-2020 21:19:00
Placing offers: 03-08-2020 09:00:00
Opening offers : 03-08-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część nr 1: ,,Naprawa i serwis maszyn leśnych”

Część nr 2: ,,Dostawa części zamiennych do maszyn leśnych”.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. Oferta złożona daną część musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej części zamówienia.Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie BZP 4_2020 III.pdf pdf 191.14 2020-07-23 21:19:00 Proceeding
12. unieważnienie postępowania_sig.pdf pdf 275.16 2020-08-03 15:16:07 Public message
9.informacja z otwarcia ofert sala III tura_sig.pdf pdf 279.78 2020-08-03 15:15:09 Public message
zał edytowalne III tura.zip zip 132.86 2020-07-23 21:27:56 Public message
Zał. nr 7a do SIWZ - 4.2020 III.pdf pdf 380.99 2020-07-23 21:23:41 Public message
Zał. nr 7b do SIWZ - 4.2020 III.pdf pdf 374.36 2020-07-23 21:23:41 Public message
Zał. nr 8 do SIWZ - 4.2020 III.pdf pdf 469.42 2020-07-23 21:23:40 Public message
Zał. nr 9 Regulamin platformazakupowa.pl dla Wykonawców 4_2020.pdf pdf 670.07 2020-07-23 21:23:40 Public message
Zał. nr 10 Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 4_2020.pdf pdf 477.53 2020-07-23 21:23:40 Public message
SIWZ_naprawa maszyn 4.2020 III.pdf pdf 900.36 2020-07-23 21:22:52 Public message
Zał. nr 1 do SIWZ 4.2020 III.pdf pdf 422.36 2020-07-23 21:22:52 Public message
Zał. nr 2 do SIWZ 4.2020 III.pdf pdf 691.73 2020-07-23 21:22:52 Public message
Zał. nr 3 do SIWZ 4.2020 III.pdf pdf 559.54 2020-07-23 21:22:52 Public message
Zał. nr 4 do SIWZ 4.2020 III.pdf pdf 469.33 2020-07-23 21:22:52 Public message
Zał. nr 5 do SIWZ -4.2020 III.pdf pdf 357.78 2020-07-23 21:22:52 Public message
Zał. nr 6 do SIWZ - 4.2020 III.pdf pdf 368.8 2020-07-23 21:22:52 Public message

Announcements

2020-08-03 15:16 Krzysztof Tyburski Nadleśnictwo Skrwilno publikuje informację o unieważnieniu postępowania.

12. unieważnienie po [...].pdf

2020-08-03 15:15 Krzysztof Tyburski Nadleśnictwo Skrwilno publikuje informację z otwarcia ofert.

9.informacja z otwar [...].pdf

2020-07-23 21:27 Krzysztof Tyburski Nadleśnictwo Skrwilno załącza paczkę z edytowalnymi załącznikami w celu uproszczenia procedury przygotowania oferty przez Wykonawców.
UWAGA: Jeżeli zostaną użyte przez Wykonawcę edytowalne wersje plików, proszę upewnić się, że treść dokumentu nie uległa zmianie. Brak części dokumentu lub zmiana jego treści zostanie potraktowane jako oferta niezgodna z wymaganiami Zamawiającego i będzie podstawą do odrzucenia oferty.

zał edytowalne III t [...].zip

2020-07-23 21:23 Krzysztof Tyburski Nadleśnictwo Skrwilno publikuje część II załączników do SIWZ.

Zał. nr 7a do SIWZ - [...].pdf

Zał. nr 7b do SIWZ - [...].pdf

Zał. nr 8 do SIWZ - [...].pdf

Zał. nr 9 Regulamin [...].pdf

Zał. nr 10 Instrukcj [...].pdf

2020-07-23 21:22 Krzysztof Tyburski Nadleśnictwo Skrwilno publikuje SIWZ wraz z załącznikami (część I załaczników).

SIWZ_naprawa maszyn [...].pdf

Zał. nr 1 do SIWZ 4. [...].pdf

Zał. nr 2 do SIWZ 4. [...].pdf

Zał. nr 3 do SIWZ 4. [...].pdf

Zał. nr 4 do SIWZ 4. [...].pdf

Zał. nr 5 do SIWZ -4 [...].pdf

Zał. nr 6 do SIWZ - [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 156