Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP– 1/2020 realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Łukasz Zieliński
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 21-07-2020 10:11:00
Placing offers : 21-08-2020 10:00:00
Offers opening : 21-08-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 2.3 16.7.2020.pdf pdf 325.61 2020-07-21 10:11:00 Proceeding
1 OPZ 1-5.pdf pdf 411.55 2020-07-21 10:11:00 Proceeding
3_Formularz cenowy załącznik.doc doc 142.5 2020-07-21 10:11:00 Proceeding
2_Formularz oferty.docx docx 118.93 2020-07-21 10:11:00 Proceeding
4_Formularz wymagań funkcjonalnych załącznik.doc doc 49.5 2020-07-21 10:11:00 Proceeding
5_6Wykaz zamówień, Wykaz osób.doc doc 73.5 2020-07-21 10:11:00 Proceeding
7_Grupa kapitałowa.doc doc 60.5 2020-07-21 10:11:00 Proceeding
8_Projekt umowy.pdf pdf 243.76 2020-07-21 10:11:00 Proceeding
9_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 62 2020-07-21 10:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS139-341542-pl.pdf pdf 135.84 2020-07-21 10:11:00 Proceeding
JEDZ.xml xml 135.85 2020-07-21 10:12:20 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf pdf 244.46 2020-07-28 09:11:50 Public message
Pyt-2.pdf pdf 983.64 2020-08-10 20:47:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert 21.08.2020.pdf pdf 219.41 2020-08-21 15:05:00 Public message
Wyniki postępowania.pdf pdf 347.16 2020-09-07 13:22:03 Public message

Announcements

2020-09-07 13:22 Łukasz Zieliński Wyniki postępowania

Wyniki postępowania. [...].pdf

2020-08-21 15:05 Łukasz Zieliński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-10 20:47 Łukasz Zieliński Odpowiedzi na pytania nr 2

Pyt-2.pdf

2020-07-28 09:11 Łukasz Zieliński Odpowiedzi na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-07-21 10:12 Łukasz Zieliński JEDZ

JEDZ.xml

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 854