Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OA.I.271.33.2020 Asysta techniczna, usługi serwisowe oraz usługi wsparcia dla oprogramowania dostarczonego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola

Tomasz Witaszczyk
Urząd Miasta Zduńska Wola
Deadlines:
Published : 14-07-2020 12:16:00
Placing offers : 17-08-2020 10:00:00
Offers opening : 17-08-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS134-329932-pl (2).pdf pdf 165.21 2020-07-14 12:16:00 Proceeding
Klauzula informacyjna.docx docx 17.77 2020-07-14 12:16:00 Proceeding
SIWZ Asysta Zał. 1 FO i Zał 4 Gr.k.doc doc 392 2020-07-14 12:16:00 Proceeding
Zał. 2 do umowy Umowy powierzenia.zip zip 102.3 2020-07-14 12:16:00 Proceeding
Zał. 3A 3D Wzory umów.zip zip 115.09 2020-07-14 12:16:00 Proceeding
Zał. 5 OPZ-Usługi_utrzymaniowe.docx docx 50.74 2020-07-14 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.pdf pdf 87.84 2020-07-14 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.xml xml 241.73 2020-07-14 12:16:00 Proceeding
Pełn. Zduńska Wola-sig.pdf pdf 571.05 2020-07-24 15:12:38 Public message
opłata i wpis ZDW.pdf pdf 17.57 2020-07-24 15:12:38 Public message
Odwołanie_na_kary_umowne_ZDW_24072020.BES.pdf pdf 746.97 2020-07-24 15:12:38 Public message
KRS-Comarch Polska 07.05.2020.pdf pdf 19.67 2020-07-24 15:12:38 Public message
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 501.61 2020-07-24 15:12:38 Public message
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ.pdf pdf 283.97 2020-07-31 14:05:30 Public message
Informacja komisji z otwarcia ofert.pdf pdf 141.92 2020-08-17 11:22:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejPl.pdf pdf 264.96 2020-09-07 10:19:20 Public message

Announcements

2020-09-07 10:19 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1-4

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-08-17 11:22 Tomasz Witaszczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja komisji z [...].pdf

2020-07-31 14:05 Marcin Alberczak Na podstawie art. 38 ust 2 oraz 4 Prawa zamówień publicznych Zamawijacy zamieszcza wyjasneinia i zmiany SIWZ.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2020-07-24 15:12 Marcin Alberczak Na podstawie art. 185 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia o wniesieniu odwołania w niniejszym postępowaniu i wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Pełn. Zduńska Wola-s [...].pdf

opłata i wpis ZDW.pd [...].pdf

Odwołanie_na_kary_um [...].pdf

KRS-Comarch Polska 0 [...].pdf

Zawiadomienie o wnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1379