Proceeding: EZP.IV-241/54/20 STYMULATORY, KARDIOWERTERY ORAZ ELEKTRODY

Katarzyna Szałowicz
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 09-07-2020 10:51:00
Placing offers: 13-08-2020 09:30:00
Opening offers : 13-08-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Szpital Specjalistyczny w Pile zaprasza do złożenia oferty do postępowania dostawa na:                                                                

STYMULATORY, KARDIOWERTERY ORAZ ELEKTRODY

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platforma zakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformaz akupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS131-320704-pl-ts-1.pdf pdf 184.33 2020-07-09 10:51:00 Proceeding
espd-request.xml xml 104.31 2020-07-09 10:51:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 79.32 2020-07-09 10:51:00 Proceeding
Załączniknr 2.xls xls 119.5 2020-07-09 10:51:00 Proceeding
Załaczniki do SIWZ.docx docx 45.41 2020-07-09 10:51:00 Proceeding
SIWZ Stymulatory.pdf pdf 491.47 2020-07-09 10:51:00 Proceeding
Pytania.docx docx 75.38 2020-07-31 08:41:49 Public message

Announcements

2020-07-31 08:41 Katarzyna Szałowicz Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr EZP.IV-241/54/20

z poważaniem Katarzyna Szałowicz

Pytania.docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 347