Proceeding: K1/31/2020 Dostawa multi-chip die bonder

Deadlines:
Posted : 08-07-2020 10:35:00
Placing offers: 11-08-2020 10:00:00
Opening offers : 11-08-2020 10:15:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.  

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy.  

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.   

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:  

  • Zadawania pytań do SIWZ 
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty 
  • Przesłania odwołania/inne  

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Attachments to this procceding contains documents such as Public Procurement Notice, Terms of Reference (SIWZ) 


Full supplier instruction of placing offer in english: bit.ly/supplier_instructions


Unless it is stated differently in Public Procurement Notice, Terms of Reference or Invitation to the proceeding, communication in the proceeding, especially submitting documents, declarations, requests (other then request to participate in a proceeding), notifications, inquiries or transmitting information is held electronically by Send message form.


Questions connected with technical issues such as functioning of the system, should be addressed to Client Support Center of platformazakupowa.pl. Its telephone number is 22 101 02 02 and email address help@platformazakupowa.pl.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020_31_zalaczniki_20200708.docx docx 91.96 2020-07-08 10:35:00 Proceeding
2020_31_terms_of_reference_20200708.pdf pdf 1629.12 2020-07-08 10:35:00 Proceeding
2020_31_siwz_20200708.pdf pdf 1874.86 2020-07-08 10:35:00 Proceeding
2020_31_ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_20200708.pdf pdf 114.46 2020-07-08 10:35:00 Proceeding
2020_31_contract_notice_20200708.pdf pdf 467.82 2020-07-08 10:35:00 Proceeding
2020_31_appendices_20200708.docx docx 143.48 2020-07-08 10:35:00 Proceeding
2020_31_informacja_z_otwarcia_ofert_20200811.pdf pdf 241.34 2020-08-11 14:37:23 Public message
2020_31_information_20200811.pdf pdf 253.19 2020-08-11 14:37:23 Public message

Announcements

2020-08-11 14:37 Agata Zygler Informacja z otwarcia ofert (2020.08.11) Information from the opening of tenders (2020.08.11)

2020_31_informacja_z [...].pdf

2020_31_information_ [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 363