Proceeding: DZP-262-15/2020 Sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 07-07-2020 09:57:00
Placing offers: 10-08-2020 12:00:00
Opening offers : 10-08-2020 12:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 80.64 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
06. Wykaz dostaw.docx docx 21.57 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
05. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór.doc doc 41 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
04. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór.doc doc 51 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
03. Formularz ofertowy - wzór.docx docx 28.63 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
02ab. KLAUZULA INFORMACYJNA - zał. do wzoru umowy.pdf pdf 128.63 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
02aa. KLAUZULA INFORMACYJNA - zał. do wzoru umowy.pdf pdf 128.61 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
02. WZÓR UMOWY - mat. zużywalne - zał. nr 1 do SIWZ.pdf pdf 770.27 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
1c. Regulamin platformazakupowa.pl - zał. nr 3 do SIWZ.pdf pdf 666.16 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
01b. KLAUZULA INFORMACYJNA - zał. nr 2 do SIWZ.pdf pdf 145.77 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
01a. Formularze cenowe od cz. 1 do cz. 17.xlsx xlsx 92.36 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
01.SIWZ - mat. zużywalne.pdf pdf 1012.19 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
00. 07.07.2020r. 2020-OJS129-315766-pl - opublikowane.pdf pdf 396.87 2020-07-07 09:57:00 Proceeding
10.08.2020r. Druk zestawienia ofert DZP-262-15.2020.pdf pdf 776.71 2020-08-10 13:10:40 Public message
28.07.2020r. zmiana str. 22 SIWZ.pdf pdf 633.87 2020-07-28 08:13:23 Public message
24.07.2020r. odpowiedź na pytanie.pdf pdf 256.13 2020-07-24 12:58:44 Public message
24.07.2020r. 2020-OJS142-349474-pl -ogłoszeni o sprostowaniu ogłoszenia.pdf pdf 80.88 2020-07-24 09:24:59 Public message
21.07.2020r. odpwiedź na pytania.pdf pdf 3756.91 2020-07-22 07:50:04 Public message
21.07.2020 - Formularze cenowe od cz. 1 do cz. 17 - zmiana 21.07.2020.xlsx xlsx 92.41 2020-07-22 07:50:04 Public message
17.07.2020r. odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1016.98 2020-07-17 14:42:42 Public message
17.07.2020r. Formularze cenowe od cz. 1 do cz. 17 - zmiana cz. 15.xlsx xlsx 92.38 2020-07-17 14:42:42 Public message

Announcements

2020-08-10 13:10 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

10.08.2020r. Druk ze [...].pdf

2020-07-28 08:13 Zamówienia Publiczne 28.07.2020r. zmiana treści SIWZ (Rozdział XI, pkt. 1, str. 22) - zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia ani terminu składania ofert

28.07.2020r. zmiana [...].pdf

2020-07-24 12:58 Zamówienia Publiczne 24.07.2020r. odpowiedź na pytanie

24.07.2020r. odpowie [...].pdf

2020-07-24 09:24 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiany z dnia 21.07.2020r.)

24.07.2020r. 2020-OJ [...].pdf

2020-07-22 07:50 Zamówienia Publiczne 22.07.2020r. odpowiedzi na pytania + formularz cenowy zawierający zmianę w cz. 12 zamówienia

21.07.2020r. odpwied [...].pdf

21.07.2020 - Formula [...].xlsx

2020-07-17 14:42 Zamówienia Publiczne 17.07.2020r. odpowiedzi na pytania + formularz cenowy zawierający zmianę w cz. 15 zamówienia

17.07.2020r. odpowie [...].pdf

17.07.2020r. Formula [...].xlsx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 620