Proceeding: WP.3211.22.2020 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Bartosz Różycki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Department: Wydział zamówień publicznych
Deadlines:
Posted : 06-07-2020 14:57:00
Placing offers: 11-08-2020 10:00:00
Opening offers : 11-08-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 01.07.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej dnia 06.01.2020 r. pod numerem 2020/S 128-313504. Dnia 06.01.2020 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
11_22spectech.pdf pdf 258.76 2020-07-06 14:57:00 Proceeding
10_22warreal.pdf pdf 145.34 2020-07-06 14:57:00 Proceeding
9_22projum.pdf pdf 213.67 2020-07-06 14:57:00 Proceeding
5-8_22zał.zip zip 129.92 2020-07-06 14:57:00 Proceeding
3-4a_22jedziinstr.zip zip 1431.87 2020-07-06 14:57:00 Proceeding
2a-i_22formcenzad1-9.zip zip 282.54 2020-07-06 14:57:00 Proceeding
1_22oferta.docx docx 33.84 2020-07-06 14:57:00 Proceeding
0_22specwww.pdf pdf 3596.3 2020-07-06 14:57:00 Proceeding
00_22ogłwwwUPUE.zip zip 231.37 2020-07-06 14:57:00 Proceeding
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 614.56 2020-08-11 11:53:06 Public message
pis. do pob. SIWZ-odp. na pytania.pdf pdf 2150.65 2020-07-28 08:45:45 Public message

Announcements

2020-08-11 11:53 Bartosz Różycki W dniu 11.08.2020 r. zamieszczono w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert).
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w załącznikach do postępowania na niniejszej Platformie zakupowej).

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2020-07-28 08:45 Bartosz Różycki Uwaga nr 1: W dniu 28.07.2020 r. zamawiający zamieścił poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SIWZ zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę.

pis. do pob. SIWZ-od [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 548