Proceeding: Przetarg na dostawę stabilizatorów ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 litrów - 53/FZ/2020

Deadlines:
Published : 06-07-2020 12:35:00
Placing offers : 13-07-2020 10:00:00
Offers opening : 13-07-2020 10:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla postępowania na:

Przetarg na dostawę stabilizatorów ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 litrów.


Kryterium wyboru oferty jest cena i czas gwarancji.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 13.07.2020 r. do godz. 10:00. 

Wszystkie dokumenty złożone w formie elektronicznej, w tym oferta, muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA: W przypadku braku certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego proponujemy złożenie oferty w formie pisemnej.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: Kancelaria Zamawiającego ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Przetarg na dostawę stabilizatorów ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 litrów.


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz oferty".

Do oferty musi być wniesione wadium w wysokości 5 000,00 zł.(słownie: pięć tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić na konto: PKO B.P., nr  36 1020 1462 0000 7402 0332 2823 z dopiskiem: 

„Wadium do przetargu na dostawę stabilizatorów


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod adresem zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ stabilizatory.pdf pdf 257.42 2020-07-06 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 SIWZ stabilizatory.pdf pdf 92.53 2020-07-06 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty stabilizatory.doc doc 54.5 2020-07-06 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy na stabilizatory.pdf pdf 194 2020-07-06 12:35:00 Proceeding
Wynik postępowania.pdf pdf 163.27 2020-07-16 12:14:18 Public message

Announcements

2020-07-16 12:14 Iwona Żuławska
W dniu 16.07.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w pliku:

Wynik postępowania.p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Stabilizator ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 litrów Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz oferty 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5731 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Czas gwarancji 30% Wartość oferty (0)
3 Wpis do ewidencji - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Attachment required (0)
4 Umowa - akceptuję/-jemy bez zastrzeżeń postanowienia umowy. (0)
5 Dokumenty potwierdzajace spełnienie wymagań Zamawiającego - 1. Aktualny atest higieniczny na zastosowaną do malowania zbiornika wewnątrz farbę epoksydową. 2. Aktualne atesty na blachy i dennice lub atesty na blachy i dennice z ostatnio produkowanych stabilizatorów. 3. Aktualną kartę katalogową lub rysunek techniczny oferowanego stabilizatora. 4. Oświadczenie wykonania stabilizatorów zgodnie ze sztuką inżynierską - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2016r, wdrażające postanowienia Dyrektywy 2014/68/UE, SEP dla urządzeń ciśnieniowych. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 413