Proceeding: IR.271.3.2020 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Lipowej w Marklowicach Górnych

Zamówienia Publiczne
Gmina Zebrzydowice Department: Referat Strategii Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Deadlines:
Posted : 06-07-2020 12:05:00
Placing offers: 21-07-2020 09:45:00
Opening offers : 21-07-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_zalacznik1_Dokumentacja_budowlana.zip zip 1400.68 2020-07-06 12:05:00 Proceeding
SIWZ_zalacznik5_Umowa.pdf pdf 170.08 2020-07-06 12:05:00 Proceeding
SIWZ_zalacznik3_przedmiar.pdf pdf 60.26 2020-07-06 12:05:00 Proceeding
SIWZ_zalacznik2_Specyfikacja techniczna.pdf pdf 1268.93 2020-07-06 12:05:00 Proceeding
SIWZ_z_zalacznik4.pdf pdf 382.64 2020-07-06 12:05:00 Proceeding
SIWZ_z_zalacznik4.doc doc 505 2020-07-06 12:05:00 Proceeding
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_z_BZP_z_dnia_17_08_2020_r.pdf pdf 166.87 2020-08-17 12:02:58 Public message
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_z_dnia_06_08_2020_r.pdf pdf 42.38 2020-08-06 12:13:03 Public message
Protokol_otwarcia_ofert_w_dniu_21_07_2020_r.pdf pdf 41.17 2020-07-22 11:24:04 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu 558328-N-2020.pdf pdf 162.06 2020-07-06 12:11:01 Public message

Announcements

2020-08-17 12:02 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Z poważaniem
Natalia Frogowska

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2020-08-06 12:13 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję ogłoszenie o wyborze oferty.
Z poważaniem
Natalia Frogowska

Ogloszenie_o_wyborze [...].pdf

2020-07-22 11:24 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję protokół z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Natalia Frogowska

Protokol_otwarcia_of [...].pdf

2020-07-06 12:11 Zamówienia Publiczne W załączeniu znajduje się ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 467