Proceeding: EZP/416/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE sygn. EZP/416/2020 - FARBY

Deadlines:
Posted : 03-07-2020 11:00:00
Placing offers: 10-07-2020 11:00:00
Opening offers : 10-07-2020 11:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na  sukcesywne dostawy  farb.

Warunki realizacji zamówień:

1. Umowa zawarta zostanie na okres 01.08.2020 - 31.07.2021 r.

2. Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe winna uwzględniać koszty transportu na miejsce rozładunku podane w zamówieniu (Gdynia).

3. Ilości wskazane w załączniku nr 1 niniejszego zapytania oszacowane zostały z zachowaniem należytej staranności, nie stanowią one jednak zobowiązania OPEC do nabycia asortymentu w takim wymiarze, a służyć winny jedynie ocenie skali przewidywanych zamówień.

4. Niezrealizowanie całości oraz ilości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.

5. Dostawca zobowiązuje się do:

- cyklicznych dostaw towarów na podstawie pisemnego zamówienia określającego: numer zamówienia, przedmiot zamówienia, j.m., ilość, cenę jednostkową, wartość netto i brutto;

- jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie odbioru dostawy;

- dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych towarów umożliwiających ich identyfikację.

6. Termin płatności: przelew do 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia. 

7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 niniejszego postępowania.

9. Termin realizacji dostaw: 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zamówienia.

Postanowienia końcowe: Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie proponowanej przez Państwa ceny jednostkowej, z uwzględnieniem "warunków realizacji zamówienia". Po uzyskaniu od Państwa odpowiedzi w powyższym zakresie rozważymy zawarcie porozumienia handlowego.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego EZP/416/2020.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (058) 627 38 16, kom.509-267-874 - Joanna Papis.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy lub porozumienia handlowego. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 3 do zapytania EZP 416 2020 wzór umowy.doc doc 356.5 2020-07-03 11:00:00 Proceeding
Zał. nr 2 do zapytania EZP 416 2020 Klauzula informacyjnaRODO.doc doc 35 2020-07-03 11:00:00 Proceeding
Zał. nr 1 do EZP 416 2020 FARBY.xlsx xlsx 14.72 2020-07-03 11:00:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Farby farby wg załącznika nr 1

Zał. nr 1 do EZP 416 [...].xlsx

1 pc. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Opata Hackiego 14
81-213, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, proszę podać. (0)
5 Gwarancja - 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 238