Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.261.27.2020. Sprzedaż i dostawa minimum 96% nieskażonego alkoholu etylowego C2H5OH (etylowy rolniczy zwykły zbożowy), dla potrzeb uzdatnienia wody

Deadlines:
Published : 03-07-2020 08:56:00
Placing offers : 30-07-2020 11:00:00
Offers opening : 30-07-2020 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony sprzedaż i dostawę minimum 96% nieskażonego alkoholu etylowego C2H5OH (etylowy rolniczy zwykły zbożowy), dla potrzeb uzdatnienia wody.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Okres realizacji – 12 miesięcy, planowany okres obowiązywania umowy od 13.09.2020r. do dnia 12.09.2021r.

Wadium: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2020r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2020r. do godz. 11.05.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
27 SIWZ.pdf pdf 211.12 2020-07-03 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2 do SIWZ.docx docx 29.25 2020-07-03 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf pdf 57.21 2020-07-03 08:56:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena ofertowa Łączna wartość wskazana w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dokumenty wymagane zgodnie ze SIWZ - - Attachment required (0)
3 Tajemnica Przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 955