Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/31/20 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich pełnoletnich dzieci, współmałżonków i partnerów życiowych

Deadlines:
Published : 02-07-2020 09:15:00
Placing offers : 07-08-2020 09:30:00
Offers opening : 07-08-2020 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_31_20_Formularz ofertowy SPSK nr 2 PUM Szczecin 2018_2020.doc doc 137.5 2020-07-02 09:15:00 Proceeding
ZP_220_31_20_JEDZ.xml xml 145.27 2020-07-02 09:15:00 Proceeding
ZP_220_31_20_ogłoszenie o zamówieniu.rtf rtf 8676.73 2020-07-02 09:15:00 Proceeding
ZP_220_31_20_SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.rtf rtf 8879.09 2020-07-02 09:15:00 Proceeding
ZP_220_31_20_zał. 1 SPSK 2 PUM w Szczecinie 2020-2022.doc doc 256 2020-07-02 09:15:00 Proceeding
ZP_220_31_20_zał. nr 2 do SIWZ ZP2200920 STRUKTURA ZATRUDNIENIA UBEZPIECZENIA 2020.doc doc 69 2020-07-02 09:15:00 Proceeding
ZP_220_31_20_Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług_ (2).docx docx 14.56 2020-07-02 09:15:00 Proceeding
ZP_220_31_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 130.45 2020-07-29 14:27:06 Public message
ZP_220_31_20_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 71.88 2020-07-31 13:54:27 Public message
ZP_220_31_20_zał. nr 2 do SIWZ ZP2200920 STRUKTURA ZATRUDNIENIA UBEZPIECZENIA 2020.doc doc 68 2020-07-31 13:54:27 Public message
ZP_220_31_20_wyjaśnienia nr 2.docx docx 123.04 2020-07-31 13:54:27 Public message
ZP_220_31_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 35 2020-08-07 12:12:20 Public message
ZP_220_31_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 137.51 2020-08-19 12:27:14 Public message

Announcements

2020-08-19 12:27 Przemysław Frączek

ZP_220_31_20_Zawiado [...].docx

2020-08-07 12:12 Przemysław Frączek

ZP_220_31_20_ZESTAWI [...].doc

2020-07-31 13:54 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję wyjaśnienia nr 2 wraz z nowym załącznikiem oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.
z poważaniem
Przemysław Frączek

ZP_220_31_20_ogłosze [...].pdf

ZP_220_31_20_zał. nr [...].doc

ZP_220_31_20_wyjaśni [...].docx

2020-07-29 14:27 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Wyjaśnienia nr 1
Z poważaniem
Przemysław Frączek

ZP_220_31_20_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1022