Proceeding: 029/2020 Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w latach 2020-2024

Deadlines:
Posted : 01-07-2020 13:53:00
Placing offers: 03-08-2020 11:00:00
Opening offers : 03-08-2020 11:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
029_2020 SIWZ.zip zip 5901.84 2020-07-01 13:53:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 2020-S 125-306565.pdf pdf 210.86 2020-07-01 13:53:00 Proceeding
029_2020 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 114.24 2020-09-18 15:10:53 Public message
029_2020 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 284.53 2020-09-16 12:38:44 Public message
029_2020 - Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 06.08.2020 - zadanie 2, zadanie 6.pdf pdf 57.36 2020-08-07 11:56:04 Public message
029_2020 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 212.72 2020-08-04 11:03:01 Public message
Wyjaśnienia SIWZ z dnia 27.07.2020 r..pdf pdf 68.04 2020-07-27 13:05:55 Public message
Wyjaśnienia SIWZ z dnia 20.07.2020 r..pdf pdf 62.76 2020-07-20 14:32:56 Public message
Wyjaśnienia SIWZ z dnia 15.07.2020 r..pdf pdf 71.58 2020-07-15 08:51:46 Public message

Announcements

2020-09-18 15:10 Julia Szałata W dniu 18.09.2020 r. Zamawiający w załączeniu zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na: zadanie 3 oraz zadanie 7.

029_2020 informacja [...].pdf

2020-09-16 12:38 Bogna Klimczewska W dniu 16.09.2020 r. Zamawiający w załączeniu zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na: zadanie 1, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 8, zadanie 9 oraz zadanie 10.

029_2020 informacja [...].pdf

2020-08-07 11:56 Julia Szałata W dniu 06.08.2020 r., Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 UPZP (zadanie 2 oraz zadanie 6)

029_2020 - Informacj [...].pdf

2020-08-04 11:03 Julia Szałata W dniu 04.08.2020r. Zamawiający zamieszcza informacje z sesji otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 03.08.2020r. Szczegółowe informacje w załączniku.

029_2020 Informacja [...].pdf

2020-07-27 13:05 Julia Szałata W dniu 27.07.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia SIWZ z d [...].pdf

2020-07-20 14:32 Julia Szałata W dniu 20.07.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia SIWZ z d [...].pdf

2020-07-15 08:51 Julia Szałata W dniu 15.07.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia SIWZ z d [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 978