Proceeding: TECH/165/U/2020 DOSTAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH CZTEROKOŁOWYCH TYPU QUAD (TECH/165/U/2020)

Katarzyna ŁOKUCIEJEWSKA
4 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Posted : 26-06-2020 09:44:00
Placing offers: 03-08-2020 09:00:00
Opening offers : 03-08-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór gwarancji należytego wykonania umowy.docx docx 22.52 2020-06-26 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf pdf 2555.97 2020-06-26 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.docx docx 45.04 2020-06-26 09:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SIWZ - Załącznik ofertowy - część 2.xlsx xlsx 15.66 2020-06-26 09:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SIWZ - Załącznik ofertowy - część 1.xlsx xlsx 15.7 2020-06-26 09:44:00 Proceeding
SIWZ_165.pdf pdf 640.15 2020-06-26 09:44:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 137.93 2020-06-26 09:44:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_03.08.2020.pdf pdf 389.11 2020-08-03 12:10:19 Public message
Załącznik 1 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 16.18 2020-08-03 12:10:19 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ_24.07..pdf pdf 219.62 2020-07-24 10:45:37 Public message

Announcements

2020-08-03 12:10 Katarzyna ŁOKUCIEJEWSKA Zamawiający przekazuje pisemnie informacje, ujawnione podczas czynności otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 03.08.2020 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest dostawa pojazdów samochodowych czterokołowych typu Quad, nr sprawy: TECH/165/U/2020.

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik 1 - oświad [...].docx

2020-07-24 10:45 Katarzyna ŁOKUCIEJEWSKA Zamawiający 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przesyła treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniem treści i modyfikacją SIWZ.

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 447