Proceeding: WZP-3226/20/169/Z Dostawy materiałów daktyloskopijnych i kryminalistycznych oraz pakiety do pobierania krwi

Deadlines:
Posted : 24-06-2020 12:34:00
Placing offers: 24-07-2020 13:00:00
Opening offers : 24-07-2020 13:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załaczniki do edycji.docx docx 72.88 2020-06-24 12:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 226.39 2020-06-24 12:34:00 Proceeding
3226 SIWZ.pdf pdf 778.37 2020-06-24 12:34:00 Proceeding
wybór zadanie nr 3 Strona.pdf pdf 59.06 2020-08-04 16:05:16 Public message
unieważnienie zadanie nr 6.pdf pdf 41.16 2020-07-28 15:15:28 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 222.52 2020-07-24 15:46:22 Public message
załącznik - oświadczenie.doc doc 70 2020-07-24 15:46:22 Public message
WZP-3845_3226_20.pdf pdf 97.67 2020-07-08 15:02:15 Public message

Announcements

2020-08-04 16:05 Katarzyna Jacak Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, po dokonaniu czynności badania i oceny ofert, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 3.

wybór zadanie nr 3 S [...].pdf

2020-07-28 15:15 Katarzyna Jacak Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, informuje, że w związku z nie złożeniem żadnej oferty do upływu terminu składania ofert w ww. postępowaniu na zadanie nr 6 tj. do dnia 24.07.2020 r. do godz. 13:00 przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w ww. zadaniu.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu…”.

unieważnienie zadani [...].pdf

2020-07-24 15:46 Katarzyna Jacak Wypełniając dyspozycję art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, Wydział Zamówień Publicznych KSP publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

załącznik - oświadcz [...].doc

2020-07-08 15:02 Katarzyna Jacak Pytania i odpowiedzi

WZP-3845_3226_20.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 500