Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 09/2020 Sukcesywne dostawy środków higienicznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 24-06-2020 13:39:00
Placing offers : 03-07-2020 09:00:00
Offers opening : 03-07-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą platformazakupowa.pl.

W przypadku awarii lub niedostępności platformy strony postępowania komunikować się będą za pośrednictwem poczty e-mail: przetargi@szpital-bartoszyce.pl

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 554156-N-2020 z dnia 2020-06-24 r..pdf pdf 150.54 2020-06-24 13:39:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 145 2020-06-24 13:39:00 Proceeding
zal 1.doc doc 46 2020-06-24 13:39:00 Proceeding
zal 2.xls xls 39 2020-06-24 13:39:00 Proceeding
zal 3.doc doc 95.5 2020-06-24 13:39:00 Proceeding
zal 4 .doc doc 48 2020-06-24 13:39:00 Proceeding
zal 5.doc doc 66 2020-06-24 13:39:00 Proceeding
pytania.pdf pdf 291.55 2020-06-30 15:10:08 Public message
otwarcie 09 2020.pdf pdf 449.3 2020-07-03 10:44:50 Public message
wynik.pdf pdf 775.17 2020-07-22 11:34:55 Public message

Announcements

2020-07-22 11:34 Dział Zamówień Publicznych Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wynik.pdf

2020-07-03 10:44 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert.

otwarcie 09 2020.pdf

2020-07-03 10:43 Dział Zamówień Publicznych The message was withdrawn by the Buyer.
2020-06-30 15:10 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ.

pytania.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709