Proceeding: ZP/PN/9/2020 Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby obiektu szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 29-06-2020 09:25:00
Placing offers : 03-08-2020 11:00:00
Offers opening : 03-08-2020 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 133.12 2020-06-29 09:25:00 Proceeding
SIWZ_ZP_PN_9_2020-sig.pdf pdf 635.91 2020-06-29 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.zip zip 83.88 2020-06-29 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf pdf 386.74 2020-06-29 09:25:00 Proceeding
załącznik nr 1, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7 do SIWZ.zip zip 212.92 2020-06-29 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do wzoru Umowy - Dane punktów poboru.xlsx xlsx 11.08 2020-07-14 11:32:55 Public message
wyjasnienia tresci SIWZ od nr 1 do 23-sig.pdf pdf 486.6 2020-07-14 11:32:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert - ZP_PN_9_2020-sig.pdf pdf 430.97 2020-08-03 12:05:35 Public message
2020.08.17 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 706.93 2020-08-17 11:47:44 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 112.83 2020-09-30 09:51:41 Public message

Announcements

2020-09-30 09:51 Sylwia Marciniak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-08-17 11:47 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeni przekazuję informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2020.08.17 - Informa [...].pdf

2020-08-03 12:05 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informację z otwarcia ofert).

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-14 11:32 Sylwia Marciniak Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ (wnioski od nr 1 do nr 23) oraz plik Excel zawierający dane punktów poboru.

Załącznik nr 2 do wz [...].xlsx

wyjasnienia tresci S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 748