Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/29/20 Dostawa płynów oraz jednorazowych wyrobów medycznych do wykonywania dializy otrzewnowej CADO oraz ADO do aparatów SLEEP SAFE w ramach programu domowej dializy otrzewnowej.

Deadlines:
Published : 22-06-2020 14:57:00
Placing offers : 24-07-2020 09:00:00
Offers opening : 24-07-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WZÓR UMOWY POWIERZENIA.docx docx 23.05 2020-06-22 14:57:00 Proceeding
ZP.220.29.20 Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 13.74 2020-06-22 14:57:00 Proceeding
ZP_220_29_20- Załącznik nr 5 oświadczenia z SIWZ.rtf rtf 126.02 2020-06-22 14:57:00 Proceeding
ZP_220_29_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 350.64 2020-06-22 14:57:00 Proceeding
ZP_220_29_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 142.6 2020-06-22 14:57:00 Proceeding
ZP_220_29_20- ZaŁ. nr 4 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf rtf 128.79 2020-06-22 14:57:00 Proceeding
ZP_220_29_20 Załącznik nr 1 Formularz cen jedn..xlsx xlsx 20.84 2020-06-22 14:57:00 Proceeding
ZP_220_29_20 Załącznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 56.71 2020-06-22 14:57:00 Proceeding
ZP_220_29_20_JEDZ espd-request.xml xml 145.53 2020-06-22 14:57:00 Proceeding
ZP_220_29_20_SIWZ Dializa otrzewnowa CADO oraz ADO do aparatów SLEEP SAFE.rtf rtf 6928.45 2020-06-22 14:57:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE NR 1.docx docx 140.58 2020-06-26 09:00:33 Public message
ZP.220.29.20 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 31.36 2020-07-24 09:42:55 Public message
Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 28.07.2020 r.docx docx 141.42 2020-07-28 14:52:19 Public message

Announcements

2020-07-28 14:52 Wioletta Sybal Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia postępowania.

Rozstrzygnięcie pos [...].docx

2020-07-24 09:42 Wioletta Sybal Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.07.2020 r. o godz. 09.30

ZP.220.29.20 Inform [...].docx

2020-06-26 09:00 Wioletta Sybal WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 26.06.2020 r.

WYJAŚNIENIE NR 1.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1303