Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/26/20 Usługa stałego nadzoru technicznego i utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie pogwarancyjnym

Deadlines:
Published : 18-06-2020 10:56:00
Placing offers : 13-07-2020 09:30:00
Offers opening : 13-07-2020 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3_ZP_220_26_20 Załącznik_nr 3_Wykaz usług.rtf rtf 69.16 2020-06-18 10:56:00 Proceeding
4_ZP_220_26_20 zał. nr 4 do FO - Wykaz osób.doc doc 36 2020-06-18 10:56:00 Proceeding
5_ZP_220_26_20 Zał. nr 2 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 22.82 2020-06-18 10:56:00 Proceeding
6_ZP_220_26_20_zał_1_FORMULARZ OFERTY.doc doc 43.5 2020-06-18 10:56:00 Proceeding
7_ZP_220_26_20_JEDZ.xml xml 142.97 2020-06-18 10:56:00 Proceeding
8_ZP_220_26_20 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 52.54 2020-06-18 10:56:00 Proceeding
9_ZP_220_26_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 66.65 2020-06-18 10:56:00 Proceeding
1 - SIWZ - ZP_220_26_20_SNT.rtf rtf 9013.11 2020-06-18 14:29:57 Proceeding
2_ZP_220_26_20 zał 5 -NOWY_VAT_formularz cen jednostkowych dla zadania nr 1.xls xls 399.5 2020-06-25 12:11:45 Proceeding
2_ZP_220_26_20 zał nr 5 -NOWY_VAT_ formularz cen jednostkowych dla zadania nr 2.xls xls 105 2020-06-25 12:11:45 Proceeding
ZP_220_26_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 147.58 2020-06-25 12:14:50 Public message
ZP_220_26_20_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 70.49 2020-06-25 12:14:50 Public message
2_ZP_220_26_20 zał nr 5 -NOWY_VAT_ formularz cen jednostkowych dla zadania nr 2.xls xls 105 2020-06-25 12:14:50 Public message
2_ZP_220_26_20 zał 5 -NOWY_VAT_formularz cen jednostkowych dla zadania nr 1.xls xls 399.5 2020-06-25 12:14:50 Public message
ZP_220_26_20_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.doc doc 39 2020-07-13 11:45:05 Public message
ZP_220_26_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 136.86 2020-07-27 12:57:14 Public message

Announcements

2020-07-27 12:57 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.

ZP_220_26_20_Zawiado [...].docx

2020-07-13 11:45 Przemysław Frączek Zbiorcze zestawienie ofert

ZP_220_26_20_ZBIORCZ [...].doc

2020-06-25 12:14 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeni przekazuję wyjaśnienia oraz modyfikację siwz wraz z załącznikami oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.
Z poważaniem
Przemysław Frączek

ZP_220_26_20_wyjaśni [...].docx

ZP_220_26_20_Ogłosze [...].pdf

2_ZP_220_26_20 zał n [...].xls

2_ZP_220_26_20 zał 5 [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 979