Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.200.3.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 51

Deadlines:
Published : 18-06-2020 10:26:00
Placing offers : 22-07-2020 13:00:00
Offers opening : 22-07-2020 13:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
341_Ogłoszenie.pdf pdf 129.67 2020-06-18 10:26:00 Proceeding
341_SIWZ.docx.pdf pdf 442.96 2020-06-18 10:26:00 Proceeding
341_Formularze edytowalne.docx docx 46.16 2020-06-18 10:26:00 Proceeding
341_JEDZ.7z 7z 29.96 2020-06-18 10:26:00 Proceeding
341_IPU - Dąbrowskiego 51.docx.pdf pdf 249.3 2020-06-18 10:26:00 Proceeding
341_PFU Dabrowskiego 51.pdf pdf 1178.9 2020-06-18 10:26:00 Proceeding
instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 32.3 2020-06-18 11:32:44 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 217.62 2020-07-22 14:03:16 Public message
wszyscy wykonawcy.pdf pdf 37.05 2020-08-04 10:47:17 Public message
341_Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 90.72 2020-08-19 14:34:39 Public message

Announcements

2020-08-19 14:34 Adela Bigosińska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

341_Ogłoszenie o uni [...].pdf

2020-08-04 10:47 Adela Bigosińska W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

wszyscy wykonawcy.pd [...].pdf

2020-07-22 14:03 Adela Bigosińska W załączeniu Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1219