Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 05/PN/2020 Sukcesywna dostawa leków dla Apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Anna Masternak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 18-06-2020 09:37:00
Placing offers : 21-07-2020 11:00:00
Offers opening : 21-07-2020 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3 zał. 3 - wzór umowy [15-06-2020].pdf pdf 3752.44 2020-06-18 09:37:00 Proceeding
4 zał. 4 asortymentowy.pdf pdf 9848.21 2020-06-18 09:37:00 Proceeding
2020-OJS117-283193-pl-ts.pdf pdf 439.86 2020-06-18 09:37:00 Proceeding
SIWZ 05_PN_2020 [15-06-2020] publ..pdf pdf 9884.31 2020-06-18 09:37:00 Proceeding
[2a] Zalacznik 2a-JEDZ - [05_PN_2020].docx docx 44.11 2020-06-18 09:37:00 Criterion
1 Zał. nr 1 - formularz oferty.docx docx 26.72 2020-06-18 09:37:00 Criterion
2b Załącznik-nr2b-do-SIWZ-grupa-kapitałowa.docx docx 21.4 2020-06-18 09:37:00 Criterion
4 leki zał nr 4 asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 77.77 2020-06-18 09:37:00 Criterion
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 7186.74 2020-07-14 11:48:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1581.93 2020-07-22 12:31:41 Public message
Unieważnienie postępowania w częśc 6, 10A, 10B i 18.pdf pdf 225.01 2020-07-28 11:42:08 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1437.43 2020-08-20 12:12:04 Public message

Announcements

2020-08-20 12:12 Anna Masternak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT
Dyrekcja SP ZOZ MSWIA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na „Sukcesywną dostawa leków do apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Kielcach”

W postępowaniu wybrane zostały najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców na poszczególne części zgodnie z załącznikiem

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-28 11:42 Anna Masternak UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w poniższych częściach:
Część nr 6, 10A, 10B, 18
Uzasadnienie
art.93 ust.1 pkt.1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2020-07-22 12:31 Anna Masternak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę leków dla Apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA
w Kielcach, wpłynęły oferty. Wykaz w załączeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-14 11:48 Anna Masternak WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
„Sukcesywna dostawa leków dla apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Kielcach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane do postępowania pytania- w załączeniu

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

[2a] Zalacznik 2a-JE [...].docx

1 Zał. nr 1 - formul [...].docx

2b Załącznik-nr2b-do [...].docx

4 leki zał nr 4 aso [...].xlsx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1636