Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.261.17.2020 Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdów do czyszczenia oraz inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej

Deadlines:
Published : 17-06-2020 11:55:00
Placing offers : 22-07-2020 11:00:00
Offers opening : 22-07-2020 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdów do czyszczenia oraz inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej".

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm) oraz wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Pzp.

Dokumentacja przetargowa ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2020-OJS116-282510-pl.pdf pdf 123.94 2020-06-17 11:55:00 Proceeding
Tom I.pdf pdf 369.18 2020-06-17 11:55:00 Proceeding
Tom II.pdf pdf 99.33 2020-06-17 11:55:00 Proceeding
Tom III.pdf pdf 168.34 2020-06-17 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ.docx docx 34.34 2020-06-17 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ (JEDZ).doc doc 182 2020-06-17 11:55:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SIWZ I.pdf pdf 111524.74 2020-07-03 13:59:28 Public message
wyjaśnienia treści SIWZ II.pdf pdf 155.99 2020-07-14 08:27:38 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 180.89 2020-07-22 14:14:53 Public message
ogłoszenie wyników postępowania.pdf pdf 191.36 2020-08-19 13:00:50 Public message

Announcements

2020-08-19 13:00 Anna Lewandowicz OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

ogłoszenie wyników p [...].pdf

2020-07-22 14:14 Anna Lewandowicz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-14 08:27 Anna Lewandowicz W załączeniu wyjaśnienia treści SIWZ

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-07-03 13:59 Anna Lewandowicz W załączeniu wyjaśnienia treści SIWZ

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1074