Proceeding: DZP-262-4/2020 Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania Akademickiego Biura Karier i systemu Badania losów absolwentów

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-06-2020 09:12:00
Placing offers : 16-07-2020 10:00:00
Offers opening : 16-07-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. 2020-OJS114-276000-pl.pdf pdf 140.47 2020-06-15 09:12:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 1145.09 2020-06-15 09:12:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do siwz - wzór umowy.pdf pdf 775.61 2020-06-15 09:12:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do siwz - Regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 666.16 2020-06-15 09:12:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do siwz - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf pdf 145.77 2020-06-15 09:12:00 Proceeding
06. Formularz ofertowy.docx docx 625.5 2020-06-15 09:12:00 Proceeding
07a. espd-request.xml xml 123.01 2020-06-15 09:12:00 Proceeding
07b. espd-request.pdf pdf 79.26 2020-06-15 09:12:00 Proceeding
08. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 653.5 2020-06-15 09:12:00 Proceeding
09. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc doc 642.5 2020-06-15 09:12:00 Proceeding
10. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz.pdf pdf 3531.18 2020-07-08 14:37:19 Public message
11. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz2.pdf pdf 657.72 2020-07-09 09:45:09 Public message
12. Kopia odwołania wraz z pismem.zip zip 534.57 2020-07-15 13:47:40 Public message
13. Druk zestawienia ofert DZP-262-4.2020.pdf pdf 636.32 2020-07-16 11:19:12 Public message
14. Postanowienie KIO 1630-20.pdf pdf 135.5 2020-07-24 13:55:39 Public message
15. Rozstrzygnięcie.pdf pdf 370.16 2020-09-04 15:37:40 Public message

Announcements

2020-09-04 15:37 Zamówienia Publiczne 15. Rozstrzygnięcie

15. Rozstrzygnięcie. [...].pdf

2020-07-24 13:55 Zamówienia Publiczne 14. Postanowienie KIO 1630-20

14. Postanowienie KI [...].pdf

2020-07-16 11:19 Zamówienia Publiczne 13. Druk zestawienia ofert

13. Druk zestawienia [...].pdf

2020-07-15 13:47 Zamówienia Publiczne 12. Kopia odwołania wraz z pismem

12. Kopia odwołania [...].zip

2020-07-09 09:45 Zamówienia Publiczne 11. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz2

11. Odpowiedzi na wn [...].pdf

2020-07-08 14:37 Zamówienia Publiczne 10. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz

10. Odpowiedzi na wn [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 912