Proceeding: ZP/PN/03/20 Wytworzenie i implementacja oprogramowania – rozbudowa funkcjonalności wdrożonej już bazy danych oraz pakietu narzędzi INTERCONNECT dla pasażera podróżującego w relacjach międzynarodowych – z uwzględnieniem potrzeb osób słabowidzących i niewidomych

Grzegorz Bebłowski
Innobaltica Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 17-06-2020 09:21:00
Placing offers: 27-07-2020 10:00:00
Opening offers : 27-07-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 97.34 2020-06-17 09:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.53 2020-06-17 09:21:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 730.9 2020-06-17 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf pdf 462.18 2020-06-17 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf pdf 372.4 2020-06-17 09:21:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.doc doc 1007 2020-06-17 09:21:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 156.84 2020-07-03 17:10:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 44.05 2020-07-27 10:36:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 140.17 2020-07-30 13:43:51 Public message
Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 134.87 2020-07-30 16:35:32 Public message

Announcements

2020-07-30 16:35 Grzegorz Bebłowski Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Sprostowanie zawiado [...].pdf

2020-07-30 13:43 Grzegorz Bebłowski Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnijeszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-27 10:36 Grzegorz Bebłowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-03 17:10 Grzegorz Bebłowski Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 773